کتاب الطهارة

خاتمة : فیها مسائل

خاتمة : فیها مسائل

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 214