کتاب الطهارة

فروع

فروع

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 344