مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏مجموعه مصاحبه ها در حاشیۀ ‏

‏کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمین(ره)‏

‏(جلد اول)‏

‏ ‏

‏ ‏

Picture 1

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏همزمان با برگزاری کنگره شهید آیت الله مصطفی خمینی(ره)‏

‏مهر و آبان ماه 1376‏

‏ ‏

‏یادها و یادمانها از شهید آیت الله سید مصطفی خمینی(ره)‏

‏تدوین: کمیته علمی کنگرۀ شهید آیت الله سید مصطفی خمینی‏

‏ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏نوبت چاپ: اول‏

‏تیراژ: 3000 جلد‏

‏قیمت: 1000 تومان‏

‏ ‏

‏مرکز پخش: تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، فروشگاه عروج‏

‏تلفن: 6404873‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابیادها و یادمانها از شهید آیت الله‏ سید مصطفی خمینی (س) (ج. 1) : مجموعه مصاحبه ها در حاشیۀ کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی (س): (مهر و آبان 1376)صفحه 4