تذییل فی قاعدة نفی الضرر

تنبیهان

تنبیهان :

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 292