بخش سوم: درگذشت اسرارآمیز و پیامدهای آن

فصل دوم: درگذشت اسرارآمیز

فصل دوم درگذشت اسرارآمیز

‎ ‎

کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 137