بخش دوم: حیات سیاسی

فصل دوم: از تبعید امام خمینی (س) به ترکیه تا تبعید به عراق

فصل دوم از تبعید امام خمینی(س) به ترکیه تا تبعید به عراق

‎ ‎

کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 63