حضور 79

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏ ‏

jeld79smal

‏ ‏

‏ ‏

صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

مدیرمسئول و سردبیر: دکتر حمید انصـاری

زیرنظرهیئت تحریریه (حمید انصاری، سیدعلی محمد بشارتی، محمدعلی خسروی، فیروز دولت آبادی، منوچهر اکبری، محمد مقدم، نجفقلی حبیبی، سهراب هادی، ابوالفضل مروی)

قائم مقام سردبیر و مدیر داخلی: دکتر منوچهر اکبـری

هماهنگی، تدوین و اجرا: ابوالفضل مـروی

روی جلد و گرافیک: ارسلان عبدالرحمان

لیتوگرافی: مؤسسة چاپ و نشر عروج

تک شماره: 400 تومان

 نقل مطالب با ذکرمآخذ بلامانع است   مقالات ارسالی مسترد  نمی گردد  حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است.

   نشانی: تهران  ـ خیابان شهید باهنرـ خیابان یاسرـ خیابان سوده ـ نبش کوچه شمیرا ـ ساختمان  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ـ تلفن: 22288693  فاکس: 22281671

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

حضورج. 79صفحه 1