حضور 8

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم 

● صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

● مدیر مسئول و سردبیر: حمید انصاری

● زیر نظر هیئت تحریریه

● مدیر اجرا و گرافیک: سهراب هادی

● روی جلد و طرحها: آتیه کبیری ● ویرایش و نمونه خوانی: / ● مروی / ● شاهرختاش

● لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ و نشر عروج / ● تک شماره – 250 تومان

● نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است / ● مقالات ارسالی مسترد نمی‌گردد / ● حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است

 نشانی: تهران خیابان شهید باهنر – خیابان یاسر – تلفن: 2288693 – فاکس – 2281671

حضورج. 8صفحه 1