نگاهی به کنگرۀ «بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر»

نگاهی به کنگرۀ

«بررسی تأثیر امام خمینی

و انقلاب اسلامی

‏              بر ادبیات معاصر» 

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏18 تا 20 مهرماه‏

‏1377‏

‏اصفهان‏

‎ ‎

‏ ‏

‏تالار دکتر شریعتی دانشگاه اصفهان‏

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 6