بشارتی ز بهاران

«بشارتی ز بهاران»

‏بشارتی ز بهاران رسیده برخیزیم‏

‏نوید نصرت یاران رسیده برخیزیم‏

‏نسیم دست نوازش ز آستین بهار‏

‏دوباره بر سر گلها کشیده برخیزیم‏

‏چو در چمن رخ گلگون لاله پیدا شد‏

‏به احترام دل داغدیده برخیزیم‏

‏به خواب دیده دلم، آفتاب می آید‏

‏سوار اسب نجیب سپیده برخیزیم‏

‏به خواب نه که شبی دل به گوش بیداری‏

‏صدای سم سمندش شنیده برخیزیم.‏

  محمد پیله ور

‎ ‎

حضورج. 22صفحه 253