یادمان آتش سوزی مسجد الاقصی

یادمان آتش سوزی مسجد الاقصی

‏اگر لباس انسان بر تن کنند. ‏

‏در حالیکه در درون تُهی از صفاتِ انسانی هستند. ‏

‏و از هر صفتِ خوب و نیکی به دور باشند. ‏

‏دست خود را به خون بندگان خُدا آلوده کنند. ‏

‏سالخوردگان آنها را به قتل برسانند. ‏

‏تبسّم را بر لبان کودکانشان بمیرانند. ‏

‏و زمین را که مکانِ امنیت و آرامش مردم است به اشغال خود درآورند. ‏

‏اگر این گروه جنایتکار و ناپاک یعنی «اسرائیل»‏

‏دشمنان خدا شوند و متّصف به آنچه شوند که خداوند ‏‏در خصوص آنها بیان فرموده است. ‏

‏آنانکه از روی کینه و عداوت، آن حریق گسترده را در مسجد الاقصی برافروختند. ‏

‏ (باید بدانند): که: دیری نخواهد پائید که آن آتش، آن آتشی که خود به پا کردند، آنها را طعمه خود خواهد ساخت. ‏

‏چه بسا خداوند به آنها چندی مهلت دهد، در حالیکه آنها را از یاد نبرده است. ‏

‏اگر اسرائیل مکر و فریبِ مردم را قصد کند. ‏

‏آن چیزی که هر وجدانی را به لرزه در می آورد. ‏

‏و اعماق دل هر انسانی را به درد می آورد. ‏

‏ (باید بداند): که: پیروزی از آن ما خواهد شد. ‏

‏و صبح صادق، تبسّم خود را به روی ما خواهد گشود. ‏

‏و انوار شادی بخش این پیروزی جهان را در بر خواهد گرفت. ‏

‏ ‏

حضورج. 22صفحه 248
‏و صحن و سرای مسجد دوباره آباد خواهد شد. ‏

‏و منبر، سرودی دگر خواهد یافت، چقدر حزن و اندوه؟! ‏

‏و دعا و مناجات به سوی آسمان بلند خواهد شد. که ای خدای من: ‏

‏ چه دعائی نیکو! چه فریادی زیبا! ‏

‏و سرزمین (همیشه) فلسطین به اهل آن باز خواهد گشت. ‏

‏و قدس (عزیز) دگر بار وطن ما خواهد شد. ‏

‎ ‎

حضورج. 22صفحه 249