حضور 22


صاحب امتیاز: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏

‏مدیر مسئول و سردبیر: حمید انصاری‏

‏زیر نظر هیئت تحریریه‏

‏قائم مقام سردبیر و مدیر داخلی: منوچهر اکبری‏

‏هماهنگی، تدوین و اجرا: ابوالفضل مروی‏

‏طرح روی جلد: سید حسن سلطانی‏

‏حروفچینی، لیتوگرافی: مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏تک شماره: 300 تومان‏

  نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است   مقالات ارسالی مسترد نمی گردد   حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است. 

  نشانی: تهران  خیابان شهید باهنر  خیابان یاسر  تلفن 2288693 فاکس: 2281671

‎ ‎

حضورج. 22صفحه 1