مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نشر از: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏چاپ اول: بهار 1373‏

‏تیراژ: 3100‏

‏لیتوگرافی: متین‏

‏چاپ و صحافی: فرهنگ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 4