فصل دوم. حفظ استقلال و هویت فرهنگی در اندیشه های حضرت امام(ره)

فصل دوم

نام سخنرانان: 

1) جناب آقای حسینیه

2) جناب آقای مشاعی

3) حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای توانا

4) سرکار خانم شجاعی

5) آقای دکتر دینانی

6) جناب آقای هزاوه ای

7) جناب آقای مهندس جعفری

‏ ‏

موضوع روز دوم:

2) حفظ استقلال و هویت فرهنگی در اندیشه های حضرت امام(ره) 

الف) اقامه عدالت اجتماعی و فرهنگ حمایت از مستضعفان. 

ب) رابطه سنت و تجدد. 

ج) شیوه های رسوخ غرب و نحوه مقابله با آن. 

د) نقش خود باوری فرهنگ جوانان در احیای تمدن اسلامی. 


کتابمجموعه مقالات پنجمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 55
شیوه های رسوخ فرهنگ غرب و راههای مقابله با نفوذ آن از دیدگاه امام خمینی(س)

کتابمجموعه مقالات پنجمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 56