مجله نوجوان 85 صفحه 34

زیارتنامة حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در روز جمعه درود بر تو ای حجت خدا در روی زمین . درود بر تو ای دیدة خدا در بر خلقش . درود بر تو ای نو خدا که هدایت شوند بدان ره جویان و ای سبب گشایش بر مؤمنان . درود بر تو ای دوست خیرخواه . درود بر تو ای کشتی نجات . درود بر تو ای چشمة حیات و زندگی . درود بر تو! بشتابد خدا بر تو آنچه را برای تو وعده داده در یاری و ظهور امر . درود بر تو ای آقای من! من وابستة تو هستم . عارف به آغاز و انجامت . تقرب می جوییم به سوی خدای بزرگوار ، به تو و به خاندان تو و انتظار ظهور تو را داریم و ظهور حق را بر دست تو و از خدا خواهیم اینکه درود فرستد بر محمد و آل محمد و اینکه قرار دهد ما را از جملة منتظرین تو و پیروان و یاران تو بر علیه دشمنانت و از شهیدان در برابرت و از جملة دوستانت . ای مولای من ای صاحب الزمان! درود خدا بر تو و خاندان تو . این روز جمعه است و آن روز تو است که در آن توقع ظهورت می رود و فرج و گشایش برای مؤمنان به دو دست توست و کشتار کافران به شمشیرت است و من ای آقایم ، در آن مهمان تو هستم و پناهندة تو . و تو ای مولای من! کریم و کریم زاده ای و مأمور پذیرایی و نگهداری ، پس مرا مهمان کن و پناه ده . درود خدا بر تو و بر خاندان پاکت . من بر تو میهمان می شوم هر کجا راحله ام روی آورد و مرا وارد نماید و میهمان تو هستم در هر کجا که باشم از هر شهر . من مات و لم یعرف امام مات میته جاهلیه : « هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد ، به مرگ جاهلی مرده است . » شناخت موعود آخر الزمان و حجت بر حق زمان ، تکلیف همیشة شیعة اهل بیت است .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 85صفحه 34