مجله کودک 433 صفحه 5

این خانه ساده و کوچک در جماران که همه از نزدیک یا از طریق تلویزیون آن را دیدهاند، طی ده سال، جایگاه انسانی بود که بر دلهای مشتاق صدها میلیون مسلمان و مستضعف جهان تکیه زده بود. در حالی که حاکمان مستکبر و جباران جهان در کاخهای ننگین افسانهای حکومت میکنند. روزی جمعی از خبرنگاران خارجی به جماران آمده بودند. یکی از آنها ظاهراً جوانی آمریکایی بود که از دیدن خانه و اقامتگاه امام سخت شگفتزده و گیج شده بود. او آنچه را به چشم میدید، برایش قابل قبول و باورنکردنی بود. حس کنجکاوی او برانگیخته شده بود و به دنبال کسی میگشت تا او به پرسشهایش جواب بدهد. بالاخره، کسی را پیدا کرد و از او پرسید: «واقعاً خانهی امام همین است؟» آن شخص توضیحاتی به آن جوان داد و در آخر گفت: «تازه این که میبینید، ملک شخصی امام نیست و اجاره است.» جوان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بود و اشک در چشمانش حلقه زد. Õ حداکثر سرعت: 657 کیلومتر در ساعت Õ وزن: 2892 کیلوگرم (بدون بمب)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 433صفحه 5