مجله کودک 433 صفحه 12

کنم چرا که مشتری سفارش چنین شیشهای را داده و هر لحظه هم ممکن است برای بردن آن بیاید. Õ در گوشه مغازهتان یک دستگاه برقی دارید که گویا شیشهها را سنگ میزند. چرا با آن دستگاه و به راحتی این کار را نمیکنید؟ دائماً از آن دستگاه استفاده میکنم اما فقط برای سنگ زدن لبه شیشههایی که شکلی چهارگوش دارند. صاف کردن و لول کردن دور یک شیشه گرد با دست ظریفتر انجام میشود. Õ چگونه یک شیشه را به شکل دایره میبرید؟ به وسیله پرگار. به آن گردبُر میگوییم. البته با پرکارهایی که بچهها با آن سروکار دارند مقداری فرق میکند. چون سوزن نمیتواند وارد شیشه شود یک طرف این پرگار شیشهبری سطحی صاف دارد که به شیشه میچسبد. در طرف دیگر گردبر هم به جای مثلاً مداد، یک الماس قرار دارد که شیشه را میبرد. Õ الماسهایی که در شیشهبری استفاده میکنید که واقعاً از جنس الماس نیستند؟ نه، اما چون مانند الماس این توانایی را دارند که روی شیشه خط بیاندازند این نام را به خود دارند. Õ به غیر از شیشههای گرد و چهارگوش، شیشههایی که اشکال دیگری دارند را چگونه میبُرید؟ تقریباً شیشه را به هر شکلی که مد نظر مشتری باشد میتوانیم ببریم. خیلی وقتها الگویی از آن شکل را روی کاغذ میکشیم. بعد شیشه را روی کاغذ میگذاریم و الماس را با کمک خطوط دور الگو، روی شیشه حرکت میدهیم. Õ شیشهها در ضخامتهای مختلفی ساخته میشوند. به کاربرد آنها ارتباط پیدا میکند. شیشههایی با ضخامت یک میلیمتر، شیشههایی با ضخامت دو میلیمتر که معمولاً در آینهکاریها استفاده میشوند، با ضخامت سه میلیمتر که معمولاً برای قابسازی مورد استفاده قرار میگیرد، با ضخامت چهار میلیمتر که معمولاً مورد استفاده در پنجرهها دارند، ضخامتهای شش و هشت میلیمتر برای مثلاً رومیزیها، و همینطور ضخامتهای ده، پانزده، و... که کاربردهای خاص خودشان را دارند. شیشهها علاوه بر ضخامتهای گوناگون در انواع مختلفی ساخته میشوند، مانند شیشههای ساده، مشجر، شیشههای برنز، رفلکس و... Õکوزهگرها از کوزه شکسته آب میخورند. اوضاع شیشههای خانهتان چگونه است؟ مثلاً مدت زیادی میشد که شیشه میز زیر تلویزیون ما شکسته بود و قرار بود آن را عوض کنم. اما هی امروز و فردا شد و این قدر طول کشید تا خود میز کلاً فرسوده شد و گذاشتیمش Õ طول بال: 30 متر و18 سانتیمتر Õ اسلحه: 2 مسلسل 7/12 میلیمتری ـ یک مسلسل 20 میلیمتری ـ 9072 کیلوگرم بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 433صفحه 12