مجله کودک 448 صفحه 26

دنیایرنگارنگ اسدا... شعبانی دنیای من رنگی ست هر رنگ آن زیباست دنیای رنگارنگ زیباترین دنیاست.  این گوشه اش باغ است آن گوشه اش خانه هر جای آن دارد گنجشک و پروانه.  لاستیک های عقب فورد مدل T، پهنتر از لاستیک های جلوی آن بود و از سیستم فنربندی نیز در خودرو استفاده شده بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 448صفحه 26