مجله کودک 456 صفحه 21

Õ نام کشتی: جوزپه لاماسا Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 174 نفر Õ طول و عرض: 72 در 7 متر Õ سلاح اصلی: 6 توپ 102 و 4 اژدرافکن 450 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 21