مجله کودک 458 صفحه 21

Õ نام کشتی: پیتا Õ کشور سازنده: روسیه Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 98 نفر Õ طول و عرض: 81 در 9 متر Õ سلاح اصلی: دو توپ 76 میلیمتری DP- اژدرهای 533- راکتهای ASW

مجلات دوست کودکانمجله کودک 458صفحه 21