کتاب مواریث (ارث)

دوم: مانع بودن طبقه متقدم از ارث بردن طبقۀ متأخر

دوم:‏ طبقه ای جلوتر وجود داشته باشد، پس چنین طبقه ای مانع از ارث طبقۀ بعدی‏‎ ‎‏می باشد، مگر این که به جهتی ممنوع از ارث شده باشد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 398