وجوب تحمل شهادت

سوم: ‏احوط (وجوبی) وجوب تحمل شهادت است برای کسی که اهلیت آن را دارد، در‏‎ ‎‏صورتی که به آن دعوت شود و وجوب آن ـ در فرض وجوب ـ کفایی است و بر او متعین‏‎ ‎‏نمی باشد مگر این که غیر از او کسی نباشد که آن را تحمل نماید. و در وجوب ادای شهادت‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 478
‏ـ در صورتی که از او مطالبه شود ـ اشکالی نیست و این وجوب هم در اینجا کفایی است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 479