نشست دوم: امام، عاشورا و سیاست

نشست دوم:

 امام، عا‏شورا و سیا‏ست

 

 

 

الف) عاشورای سیاسی و سیاست عاشورا در انقلاب اسلامی 

ب) سیاست جهانی عاشورا و انقلاب اسلامی

ج) جاذبه و دافعه عاشورا و انقلاب اسلامی

‎ ‎

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 120