ترمه

ترمه 

 حسین اسرافیلی

‏ ‏

جز شما با ما کسی احساس غمخواری نکرد 

هیچ چشمی گریه ما را پرستاری نکرد

خانه ها را سیل غارتگر شکست و آب برد 

هیچ کس ویرانه ها را قصد معماری نکرد

دستها پرچم شد اما هیچ مردی برنخاست 

عرصه خالی بود و شمشیری میان داری نکرد

گرچه در بزم شقایق سفره گستردیم ما 

هیچ دستی ترمۀ ما را قلم کاری نکرد

آخرین مجروح تیر فتنه ایم اما کسی

 حرمت زخم شهیدان را هواداری نکرد

‎ ‎

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 52