نشست اول: امام، عاشورا و تاریخ

نشست اول: امام، عاشورا و تاریخ

 

 

الف) عوامل زمینه ساز قیام عاشورا و قیام 15 خرداد

ب) ویژگیهای جلوه های قیام عاشورا و انقلاب اسلامی

ج) عوامل بقا نهضت حسینی و تکلیف ما در تداوم نهضت خمینی

‏ ‏

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 3

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 4