عکسهای منتشر نشده

عکسهای منتشر نشده

 

1

 

2


حضورج.98صفحه 230

‏ ‏

3

‏ ‏

4

 

تهیه کننده : آرشیو معاونت فرهنگی هنری ـ علی صفری

‎ ‎

حضورج.98صفحه 231