فصل چهارم: تأثیر پشتیبانی مردم در نظام اسلامی

          فصل چهارمتأثیر پشتیبانی مردم در نظام اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  خنثی شدن توطئه ها و قطع امید دشمنان

‏  احیای اسلام و گسترش نهضتهای اسلامی‏

‏  حل مشکلات و پیشرفت امور‏

‏  حفظ نظام‏

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 133

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 134