فصل پنجم: ویژگیهای مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران

          فصل پنجمویژگیهای مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  ایمان و تحول روحی

‏  اسلامخواهی‏

‏  بیداری و رشد دینی و سیاسی‏

‏  حضور مصمم در همه صحنه ها‏

‏  الگوی ملل مستضعف جهان‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 151

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 152