فصل اول: فرهنگ شهادت

شهدا در صف شهدای کربلا هستند

‏ ‏

مقام شهدا

‏ ‏

‏ ‏

شهدا در صف شهدای کربلا هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏شما که برای اسلام بپا خاسته اید و جان و مال نثار می کنید، در‏‎ ‎‏صـف شهدای کربلا هستید؛ چرا که پیرو مکتب آنانید.(26)‏

4 / 8 / 57


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 12

شهادت همیشه از خسارت محفوظ است

‏ ‏

‏ ‏

‏ممکن است که انسان تخیل بکند که ما رفتیم به جنـگ با‏‎ ‎‏کفار ـ مثلاً و کشتیم، کشته شدیم؛ خیال بکند که این ضرر است؛‏‎ ‎‏لکن این ضرر نیست، کشته ها پیش خدا زنده اند. اجرهایی که آنجا‏‎ ‎‏هست ربطی به این عالَم ندارد. اینکه برای خداست، همیشـه نفع‏‎ ‎‏دارد؛ همیشه از خسارت محفوظ است. مردهای تاریخ بسیاریشان‏‎ ‎‏تنها ایستادند در مقابل قدرتها.(27)‏

28 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

من به شهیدان حسرت می برم 

‏ ‏

‏ ‏

‏من به جوانان عزیز و غیوری که جان خود را نثار راه دوست‏‎ ‎‏کرده اند، حسرت می برم.(28)‏

1 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

شهدا از خدا هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏من نمی دانم با چه بیانی از این جوانهایی که در طول این مدت‏‎ ‎‏فداکاری کردند تشکر کنم. آنقدری که می توانم عرض کنم این‏‎ ‎‏است که این مطلب برای خداست و ما هم از خدا هستیم؛ ‏إنّٰالله ِ‏، و‏‎ ‎‏به سوی او هم می رویم؛ دیر و زود خواهیم رفت؛ و چه بهتر که در‏‎ ‎‏این راهی که داریم قهراً به آن طرف می رویم با یک توشه باشد. و‏‎ ‎‏آن توشه توشۀ توحید است؛ توشۀ خدمت به اسلام است.‏

‏     من نمی توانم برای ـ خدمتگزاری ـ جوانی که برای‏‎ ‎‏خدمتگزاری به اسلام شب تا صبح، شب زنده داری می کند، در‏‎ ‎‏حال خطر واقع می شود، مجاهده می کند، ارزش برای این ما‏‎ ‎‏نمی توانیم حساب بکنیم که ارزش این چقدر است، اجرت این‏‎ ‎‏چقدر است، مگر غیر از خدا می تواند کسی به این اعمال پاداش‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 13

‏بدهد؟ مگر طبیعت و زینتهای طبیعت، پاداش یک موجودی است‏‎ ‎‏که برای خدا قیام کرده است و برای خدا خودش را به خطر‏‎ ‎‏انداخته است؟! آن چیزی که دل ما را خوش می کند این است که‏‎ ‎‏برای شما پیش خدای تبارک و تعالی یک حسابی باز است و الاّ ما‏‎ ‎‏نمی توانیم از شماها تشکر کنیم یا خدای نخواسته به شما اجر‏‎ ‎‏بدهیم. ما همچو قدرتی نداریم، آنچه هست این است که شما از‏‎ ‎‏خدا هستید، برای خدا هم کار کردید و خدا هم اجر شما را‏‎ ‎‏می دهد. اجری که خدا می دهد، آن ارزش دارد، ارزش عمل شما‏‎ ‎‏آن است که خدا به شما می دهد ‏إنَّالله َ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤمِنِینَ أَنْفُسَهُم وَ‎ ‎أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ‎[1]‎‏ جنّت، آن جنتی که لقای خداست، جنتی که‏‎ ‎‏لقای دوستان خداست؛ آن برای شما کافی است.(29)‏

26 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

شهدا نور انقلابند

‏ ‏

‏ ‏

‏شهدایی که نور انقلابمان، و خواهران و برادران معلولی که سرمایۀ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ما هستند.(30)‏

22 / 11 / 58

*  *  *

‏ ‏

شهدا برای اسلام هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏من باید یک تسلیت به سرتاسر ایران و تبریک عرض کنم. و‏‎ ‎‏خصوصاً به خوزستان و بالاخص به دزفول تبریک عرض کنم برای‏‎ ‎‏اینکه، آنطور روح مقاومت دارند، و آنطور مردانه قیام کردند و‏‎ ‎‏مشغول به مقابله با دشمن هستند، و تسلیت به کسانی که‏‎ ‎‏جوانهایشان را از دست دادند. و ما همه هستیم. همه شریک‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 14

‏هستیم، جوانها مال همان تنها پدر و مادرها نبود. جوانها مال اسلام‏‎ ‎‏بود. پیغمبر اسلام تسلیت به شما می گوید. مصیبت بر اسلام وارد‏‎ ‎‏شده. از آنها تشکر کنم به اینکه برای اسلام خوب قیام کردید و‏‎ ‎‏اجر شما با اسلام است. با خدای اسلام است.‏

‏     و تشکر کنم از همۀ قوای مسلحه ای که در این جنگ بین اسلام‏‎ ‎‏و کفر، قیام به وظیفه کردند و خوب هم قیام کردند. شهید دادند و‏‎ ‎‏خرابی برای مملکتمان وارد شد. اینها هم شهید دادند و کوشش‏‎ ‎‏کردند و مردانه قیام کردند. از آنها هم همه و از همۀ رده های بالایی‏‎ ‎‏که ـ بالا و پایین ما نداریم ان شاءالله ـ برادرهایی که در این مسائل‏‎ ‎‏وکیل بودند رفتند آنجا، نخست وزیر است ـ نمی دانم ـ رئیس‏‎ ‎‏جمهور است، امام جمعه است همۀ اینها که مشغولند به این‏‎ ‎‏خدمت و صادقانه هم مشغولند، از آنها تشکر کنم، و ملت ما باید‏‎ ‎‏قدردانی بکنند از آنها. اینها برادرهای شما و ما هستند که در‏‎ ‎‏جبهه ها رفتند و شهید می دهند و جدیت می کنند، و ان شاءالله ‏‎ ‎‏پیروز می شوند. کسانی که بر ضد اسلام هستند، به جای خودشان‏‎ ‎‏می نشانند.(31)‏

6 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

شهیدان با شهدای صدر اسلام محشورند

‏ ‏

‏ ‏

‏جوانهای مایی که برای خدا دارند جنگ می کنند، اجرشان با‏‎ ‎‏خداست. امکان دارد که یک کسی برای خدا کار بکند و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی، به او عنایت نداشته باشد؟! شهیدشان با همان‏‎ ‎‏شهدای صدر اسلام ان شاءالله ، محشور است، و قدرتمند‏‎ ‎‏هستید.(32)‏

12 / 8 / 59


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 15

شهادت بالاترین فضل است

‏ ‏

‏ ‏

‏خدمت به شهید ارزشش بیشتر از همه خدمتهاست. معلولی که‏‎ ‎‏جان خودش را در دست گرفته و تقدیم کرده است لکن موفق‏‎ ‎‏نشده است به شهادت، آن هم فداکاری خودش را کرده است.‏‎ ‎‏شما که خدمت به شهید می کنید و بنیاد شما که بنیاد شهید است،‏‎ ‎‏قدر این بنیاد را بدانید و قدر این خدمت را بدانید. برای کم کسی‏‎ ‎‏اینطور مطلبی که برای شهید گفته شده است برای کم کسی هست.‏‎ ‎‏آنها را قرین انبیا قرار داده اند. خدمت شما به آنها خدمت به نبی‏‎ ‎‏اکرم است. خدمت به انبیاست. بدانید که شما در راه شهید دارید‏‎ ‎‏خدمت می کنید. و بنیاد شما بنیاد شهید است. و شهید، افضل‏‎ ‎‏است. شهادت از همۀ چیزها‏‏[‏‏افضل است‏‏]‏‏ و باز در روایتی‏‎[2]‎‏ است‏‎ ‎‏که هر خوبی بالاتر از او هم خوبی هست تا برسد به قتل در راه‏‎ ‎‏خدا؛ شهادت در راه خدا. بالاتر از او دیگر خوبی در کار نیست. و‏‎ ‎‏معلوم ‏‏[‏‏است‏‎ ‎‏]‏‏نکته اش برای اینکه، کسی که همه چیزش را برای‏‎ ‎‏خدا تقدیم کرده است و حیات که بالاترین سرمایه است برای او‏‎ ‎‏در این عالم تقدیم کرده است. دیگر از این بِرّ و از این خوبی بالاتر‏‎ ‎‏نمی شود باشد. شما خدمت می کنید به انسانهایی و به کسانی که‏‎ ‎‏وابسته هستند به این شهدا و شهدا به آنها علاقه دارند. و الآن هم‏‎ ‎‏شهید هستند نسبت به آنها، و خدمت شما ارزشمندترین‏‎ ‎‏خدمتهاست که تصور می شود، به حسب اینطور روایات.(33)‏

20 / 10 / 59

‏***‏

شهید نظر می کند به وجه الله

‏ ‏

‏ ‏

‏در روایتی از رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ نقل شده‏‎ ‎‏است که برای شهید هفت خصلت است که اوّلی آن عبارت است‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 16
‏از اینکه اول قطره ای که از خون او به زمین بریزد تمام گناهانی که‏‎ ‎‏کرده است آمرزیده می شود. و مهم آن، آخرین خصلتی است که‏‎ ‎‏می فرماید. می فرمایند که ـ به حسب این روایت ـ که شهید نظر‏‎ ‎‏می کند به وجه الله و این نظر به وجه الله راحت است برای هر نبی و‏‎ ‎‏هر شهید. شاید نکته این باشد که حجابهایی که بین ما و حق تعالی‏‎ ‎‏هست و وجه الله است و تجلیات حق تعالی هست، تمام این‏‎ ‎‏حجابها منتهی می شوند به حجاب خود انسان. انسان خودش‏‎ ‎‏حجاب بزرگی است که همۀ حجابهایی که هست، چه آن‏‎ ‎‏حجابهایی که از ظلمت باشند و آن حجابهایی که از نور باشند‏‎ ‎‏منتهی می شود به اینکه حجابی که خود انسان است. ما خودمان‏‎ ‎‏حجاب هستیم بین خودمان و وجه الله . و اگر کسی فی سبیل الله و‏‎ ‎‏در راه خدا این حجاب را داد، این حجاب را شکست، و آنچه که‏‎ ‎‏داشت که عبارت از حیات خودش بود تقدیم کرد، این مبدأ همۀ‏‎ ‎‏حجابها را شکسته است، خود را شکسته است، خودبینی و‏‎ ‎‏شخصیت خودش را شکسته است و تقدیم کرده است. و چون‏‎ ‎‏برای خدا جهاد کرده است و برای خدا دفاع کرده است از کشور‏‎ ‎‏خدا و از آئین الهی و هرچه داشته است در طبق اخلاص گذاشته و‏‎ ‎‏تقدیم کرده است، خود را داده است، این حجاب شکسته‏‎ ‎‏می شود. شهدا، شهدایی که خدای تبارک و تعالی و در سبیل‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی و راه خدای تبارک و تعالی جان خودشان را‏‎ ‎‏تقدیم می کنند، و آنچه که در دستشان است و بالاترین چیزی است‏‎ ‎‏که آنها دارند تقدیم خدا می کنند، در عوض خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏این حجاب که برداشته شد جلوه می کند برای آنها، تجلی می کند‏‎ ‎‏برای آنها. چنانچه برای انبیا هم چون همه چیز را در راه خدا‏‎ ‎‏می خواهند، و آنها خودی را نمی بینند و خود را از خدا می بینند، و‏
کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 17
‏برای خودشان شخصیتی قائل نیستند، حیثیتی قائل نیستند در‏‎ ‎‏مقابل حق تعالی. آنها هم حجاب را برمی دارند. ‏فَلَمّٰا تَجَلّیٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ‎ ‎جَعَلَهُ دَکّاً‎[3]‎‏ تجلی می کند خدای تبارک و تعالی در کوه طور و یا در‏‎ ‎‏جَبَل انیّت خودِ موسی و موسی «صَعْق» ‏‏[‏‏برایش پیش می آید‏‏]‏‏. آنها‏‎ ‎‏در حال حیات، انبیا و اولیا نظیر انبیا و تالی تِلو انبیا در زمان‏‎ ‎‏حیاتشان آن چیزهایی که حجاب بوده است بین آنها و بین حق‏‎ ‎‏تعالی می شکنند و صَعْق برای آنها حاصل می شود و موت‏‎ ‎‏اختیاری برای آنها حاصل می شود. خدای تبارک و تعالی بر آنها‏‎ ‎‏تجلی می کند، و نگاه می کنند به حسب آن نگاه عقلی، باطنی و‏‎ ‎‏روحی و عرفانی، و ادراک می کنند و مشاهده می کنند جلوۀ حق‏‎ ‎‏تعالی را، و شهید هم به حسب این روایتی که وارد شده است،‏‎ ‎‏نظیر انبیا، وقتی که شهید شد چون همه چیز را در راه خدا داده‏‎ ‎‏است، خدای تبارک و تعالی جلوه می کند به او و آن هم «یَنْظُرُ اِلیٰ»‏‎ ‎‏جلوۀ خدا، الیٰ وَجْهِ الله این آخر چیزی است که برای انسان، آخر‏‎ ‎‏کمالی است که برای انسان هست. دراین روایتی که در کافی نقل‏‎ ‎‏شده است، در این روایت، انبیا را مقارن شهدا قرار داده است که‏‎ ‎‏در جلوه ای که حق تعالی می کند بر انبیا همان جلوه را هم بر شهدا‏‎ ‎‏می کند. شهید هم ‏یَنْظُرُ اِلیٰ وَجْهِ الله ِ‏ و حجاب را شکسته است.‏‎ ‎‏همان طوری که انبیا حجابها را شکسته بودند. و آخر منزلی است‏‎ ‎‏که برای انسان ممکن است باشد. مژده داده اند که برای شهدا این‏‎ ‎‏آخر منزلی که برای انبیا هم هست، شهدا هم به حسب حدود‏‎ ‎‏وجودی خودشان به این آخر منزل می رسند.(34)‏

20 / 10 / 59

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 18

شهدا باقی هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏من به شما اهالی خوزستان و سایر مرزنشینانی که مورد تهاجم‏‎ ‎‏واقع شدید تبریک عرض می کنم و تذکر می دهم به شما دو جمله‏‎ ‎‏از کتاب خدا را: ‏لِکَیْلاَ تأسَوْا عَلیٰ مٰا فٰاتَکُمْ وَلاٰ تَفْرَحُوا بِمٰا آتیٰکُمْ.‎[4]‎‏ این تعلیم‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی است به انسانها از اول تا آخر که در پیشامدها‏‎ ‎‏چنانچه پیشامدی بود که برای شما ضرری داشت، به حسب ظاهر‏‎ ‎‏و چشمهای ظاهربین، شما محزون نباشید، که اینها ضرر نیست. نه‏‎ ‎‏تأسف بخورید و نه محزون باشید. برای آن چیزی که از دستتان‏‎ ‎‏رفته است؛ برای اینکه بظاهر از دست رفته است و در واقع آنها‏‎ ‎‏باقی هستند و برای شما شرافت تحصیل کرده اند و نه فرحناک‏‎ ‎‏باشید برای چیزهایی که به دست می آید از دنیا؛ برای آنکه آنچه از‏‎ ‎‏دنیاست فانی است و آنچه برای خدا تقدیم می شود باقی و ابدی‏‎ ‎‏است. و این شهدا زنده هستند و در پیش خدای تبارک و تعالی: ‏عِندَ‎ ‎رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ،‎[5]‎‏ آنها الآن در درگاه خدای تبارک و تعالی روزیهای‏‎ ‎‏معنوی و روزیهای همیشگی را به آن نایل شدند و آنچه که از خدا‏‎ ‎‏بود تقدیم کردند و آنچه که داشتند و آن جان خودشان بود، تسلیم‏‎ ‎‏کردند و خدای تبارک و تعالی آنها را پذیرفته است و می پذیرد و‏‎ ‎‏ماها عقب ماندیم. ما باید تأسف بخوریم که نتوانستیم این راه را‏‎ ‎‏برویم. آنها پیشقدم بودند و رفتند و به سعادت خود رسیدند و ما‏‎ ‎‏عقب ماندیم و نتوانستیم در این قافله سیر کنیم و در این راه راهرو‏‎ ‎‏باشیم... .‏

‏     خداوند تمام شهدای راه اسلام را و تمام کسانی که در راه‏‎ ‎‏اسلام معلول شدند، در راه اسلام خانمان خودشان را از دست‏‎ ‎‏دادند، در راه اسلام به آوارگی رسیده اند، خداوند تمام آنها را به‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 19

‏سعادتهای ابدی برساند. این مصیبتها بر همۀ ما وارد است و آن‏‎ ‎‏شرافتی که این جوانها تحصیل کردند برای انسانیت است، شرافت‏‎ ‎‏انسانی است. ارزش انسانی را اینها به ثبوت رساندند؛ خدایشان‏‎ ‎‏رحمت کند و خدایشان بپذیرد. و من به تمام بازماندگان این شهدا،‏‎ ‎‏به همۀ آنها، هم تسلیت عرض می کنم و هم تبریک. مبارک باد بر‏‎ ‎‏اهالی خوزستان و بر اهالی جنوب و غرب این خدمتگزاری و این‏‎ ‎‏جان نثاری و این پایداری.(35)‏

13 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

شهدا به جوار معشوق می رسند

‏ ‏

‏ ‏

‏بگذار این ددمنشان که جز به «من» و «ما»های خود نمی اندیشند و‏‎ ‎یَأْکُلُونَ کَمَا تَأْکُلُ الاَْنْعَامُ‎[6]‎‏ عاشقان راه حق را از بند طبیعت رهانده و به‏‎ ‎‏فضای آزاد جوار معشوق برسانند.(36)‏

9 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

وصیتنامه شهدا سند ایمان است

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز ما مفتخر هستیم به توده های عظیم متعهد به اسلام عزیز و‏‎ ‎‏جوانان غیرتمند و رزمنده که از اول انقلاب شجاعانه قیام کرده اند‏‎ ‎‏و ندای حق را اجابت کردند و گروه کثیری از آنان به لقاءالله که‏‎ ‎‏آمالشان بود، رسیده، و گروه عزیز دیگر که سلامت خود یا اعضای‏‎ ‎‏گرانقدر خود را در راه اسلام و هدف از دست داده اند و با‏‎ ‎‏چهره های بشاش و نورانی با آنان مواجه هستیم. و نیز مفتخریم که‏‎ ‎‏مادران دلیری که عزیز از دست داده اند و پدران عزیزی که‏‎ ‎‏جوانانشان شهید شده اند آنچنان با ما برخورد می کنند که گویی‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 20

‏عروسی عزیزان و جوانانشان را جشن می گیرند. و اینجانب هر‏‎ ‎‏وقت با این عزیزان معظم برخورد می کنم یا وصیتنامۀ انسان ساز‏‎ ‎‏شهیدی را می بینم احساس حقارت و زبونی می کنم. اینان سند‏‎ ‎‏ایمان و تعهدشان را به اسلام در دست دارند، و قبور شهدا و‏‎ ‎‏اجساد و ابدان معلولان، زبان گویایی است که به عظمت روح‏‎ ‎‏جاوید آنان شهادت می دهد، و شکایتی اگر دارند از آن است که به‏‎ ‎‏فیض شهادت نرسیده اند و یا در حالی که به ثواب شهادت‏‎ ‎‏رسیده اند، می نالند که چرا نمی توانند برای دفاع به جبهه ها‏‎ ‎‏برگردند، و فریاد «جنگ جنگ تا پیروزی» را سر می دهند.(37)‏

21 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

شهدا عاشق خدا هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏اینجانب هر وقت با یکی از این چهره ها روبه رو می شوم و عشق او‏‎ ‎‏را به شهادت در بیان و چهرۀ نورانی اش مشاهده می کنم احساس‏‎ ‎‏شرمساری و حقارت می کنم. و هر وقت در تلویزیون، مجالس و‏‎ ‎‏محافل این عزیزان که خود را برای حمله به دشمن خدا مهیا‏‎ ‎‏می کنند، و مناجات و راز و نیازهای این عاشقان خدا و فانیان راه‏‎ ‎‏حق را در آستانۀ هجوم به دشمن می نگرم که با مرگ دست به‏‎ ‎‏گریبان هستند و از شوق و عشق در پوست نمی گنجند، خود را‏‎ ‎‏ملامت می کنم و بر حال خویش تأسف می خورم.(38)‏

10 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

ارزش شهادت به مرتبه اخلاص وابسته است

‏ ‏

‏شما جان خودتان را فدا می کنید، و بسیار اشخاص هم هستند که‏‎ ‎‏در راههای انحرافی باز هم این کار را می کنند. صورت عمل، یک‏‎ ‎


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 21

‏صورت است، لکن معنی دو و محتوا دو است، میزان محتوای‏‎ ‎‏عمل است، نه صورت عمل. شمشیر علی بن ابیطالب ـ سلام الله ‏‎ ‎‏علیه ـ و فرود آوردن شمشیر و به دشمن، آن شمشیر را ضربه زدن‏‎ ‎‏و او را کشتن، این امری است که در همه جا واقع می شود و‏‎ ‎‏بسیاری از اشخاص این عمل را کرده اند و می کنند. ارزش به اینها‏‎ ‎‏نیست، ارزش به آن است که در قلب علی بن ابیطالب چه‏‎ ‎‏می گذشته است و مرتبۀ اخلاص او چه اندازه بوده است.(39)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

28 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

شهدا در محضر خدا هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏تمـام افرادی که در جبهه ها به جنگ مشغولند و تمام کسانی که‏‎ ‎‏جان خودشان را فـدای  اسلام می کنند، همۀ اینها در محضـر‏‎ ‎‏خدای تبـارک و تعالی هستنـد و اجر هیـچ یک از افـراد ضایع‏‎ ‎‏نخواهد شد. چیزی که برای خداست، باقی است: ‏مَا عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ‎ ‎مٰا عِنْدَالله ِ بٰاقٍ.‎[7]‎‏ هر چیزی که از ماست، اینها از بین می رود و آن‏‎ ‎‏چیزی که برای خداست و تقدیم به محضر خداست او باقی‏‎ ‎‏می ماند.(40)‏

17 / 5 / 61

*  *  *

شهدا، مشمول عنایات بی پایان خداوند

‏ ‏

‏ ‏

‏زبانها و قلمها در توصیف جوانان و نوجوانان، پیران و سالخوردگان‏‎ ‎‏عزیزی که خون پاک خود و سلامت خویشتن را فدا کردند تا‏‎ ‎‏اسلام، زنده و کشور، پاینده بماند، و از شرّ دشمنان خونخوار آزاد‏‎ ‎‏شود، عاجزند. و نیز عاجزند که به پدران و مادران دلیری که چنین‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 22

‏فرزندانی را تربیت کردند و به اسلام تقدیم نمودند دلداری دهند،‏‎ ‎‏و از خواهران و برادرانی که در جوار آنان بودند دلجویی نمایند.‏‎ ‎‏اینان مشمول عنایات و رحمتهای بی پایان خداوند، در جوار اولیای‏‎ ‎‏عظیم الشأن، با سعادت در دنیا و آخرت قرینند، خدایشان رحمت‏‎ ‎‏و برکت دهد. ‏

‏     درود بی پایان به روح پاک شهیدان راه حق، و سلام فراوان بر‏‎ ‎‏آسیب دیدگان و آوارگان در جبهه های دفاع از اسلام و ایران‏‎ ‎‏اسلامی، و درود و سلام بر بازماندگان شهدا و خانواده های‏‎ ‎‏آسیب دیدگان، و سلام خداوند و انبیا و اولیای او بر بقیة الله ‏‎ ‎‏ـ ارواحنا لمقدمه الفداء.(41)‏

31 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

قلم قاصر ما در وصف شهیدان چه توانند گفت

‏ ‏

‏ ‏

‏از شهیدان ارجمندی که خداوند تعالی در شأن آنان کلمۀ بزرگ‏‎ ‎أَحْیٰآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ‏ را فرموده است، بشری قاصر مثل من چه‏‎ ‎‏تواند گفت. آیا بار یافتن نزد خداوند و ضیافت مقام ربوبی از آنان‏‎ ‎‏را می توان با قلم و بیان و گفت و شنود توضیح داد؟ آیا این همان‏‎ ‎‏مقام ‏فَادْخُلی فی عِبٰادی وَ ادْخُلی جَنَّتی‎[8]‎‏ نیست که حدیث شریف بر‏‎ ‎‏سید شهیدان و سرور مظلومان منطبق نموده است؟ آیا این جنت‏‎ ‎‏همان است که مؤمنان در آن راه دارند، یا لطیفۀ الهی آن است؟ آیا‏‎ ‎‏این بار یافتن و ارتزاق نزد رب الارباب همان معنی بشری آن است،‏‎ ‎‏یا رمزی الهی و والاتر و فوق برداشت بشر خاکی؟‏

‏     بارالها، این چه سعادت عظیمی است که نصیب بندگان خاص‏‎ ‎‏خود فرمودی که ما از آن محرومیم. اکنون من به مادران و پدران‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 23

‏مربی این بندگان خاص خدا و همسران و بازماندگان این عزیزان به‏‎ ‎‏جای تسلیت، تبریک عرض می کنم. ‏یٰالَیْتَنی کُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوزَ فَوْزاً‎ ‎عَظیماً.‎[9]‎‏(42)‏

20 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

ارزیابی همه جانبه مقام شهدا میسور نیست

‏ ‏

‏ ‏

‏با فرا رسیدن یوم الله ، روز بیست و دوم بهمن سالروز شکست‏‎ ‎‏باطل و جنود ابلیسی به دست حق طلب جندالله ، ماها و نویسندگان‏‎ ‎‏و گویندگان و سخنوران اگر بخواهیم ارزش عمل این شهیدان و‏‎ ‎‏جانبازان راه خدا را و فداکاری آنان و حجم پیامد این شهادتها و‏‎ ‎‏جان نثاریها را بشماریم، شاید ناچار باشیم به عجز خود اعتراف‏‎ ‎‏کنیم، تا چه رسد به مراتب معنوی و مسائل انسانی و الهی آن، که‏‎ ‎‏بی شک عاجز و وامانده می باشیم. آنان که از اینگونه عشق به‏‎ ‎‏لقاءالله و شهادت و بارقه های باطنی و جلوه های روحی که از‏‎ ‎‏ثمراتشان اینگونه عشق است، غافل هستند و تا آخر عمر چون منِ‏‎ ‎‏قلم شکسته اسیر گره های طبیعت و دامهای شیطانی می باشند،‏‎ ‎‏دستشان از قلۀ بلند این تحولات معجزه آسای الهی کوتاه است.‏‎ ‎‏پس اولیٰ آن است که به بعضی پیامدهای ظاهری مشهود بپردازیم‏‎ ‎‏ـ چه ـ که ارزیابی همه جانبۀ آن نیز میسور نیست.(43)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

افلاکیان نیز از درک مقام شهدا عاجزند

‏ ‏

‏شهادت در راه خداوند چیزی نیست که بتوان آن را با سنجشهای‏‎ ‎‏بشری و انگیزه های عادی ارزیابی کرد. و شهید در راه حق و هدف‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 24

‏الهی را نتوان با دیدگاه امکانی به مقام والای آن پی برد؛ که ارزش‏‎ ‎‏عظیم آن معیاری الهی و مقام والای این دیدی ربوبی لازم دارد؛ و‏‎ ‎‏نه تنها دست ما خاک نشینان از آن و این کوتاه است، که افلاکیان نیز‏‎ ‎‏از راه یافتن به کنه آن عاجزند؛ چه که آنها از مختصات انسان کامل‏‎ ‎‏است، و ملکوتیان با آن مقام اسرارآمیز فاصله ها دارند. قلم اینجا‏‎ ‎‏رسید و سر بشکست. و ما بازماندگان و عقب افتادگان در آرزوی‏‎ ‎‏آن و این باید روز شماری کنیم، و حسرت شهادت و شهید و‏‎ ‎‏شهید پروران اینچنانی را، که با ایثار ثمرۀ حیات خود عاشقانه به‏‎ ‎‏این شهیدان شاهد افتخار می کنند، به گور بریم؛ و از شجاعتهای‏‎ ‎‏بی نظیر شهیدان و دوستان اسیر و مفقودشان و آسیب دیدگان و‏‎ ‎‏اشتیاق زاید الوصف اینان برای بازگشت به میدان شهادت‏‎ ‎‏احساس خجلت و حقارت کنیم. زنان و مردان و کودکان نمونه ای‏‎ ‎‏که در زیر بمبارانها و از بستر بیمارستانها سرود شهادت سر‏‎ ‎‏می دهند و با دست و پای قطع شده بازگشت به جبهه های‏‎ ‎‏انسان ساز را آرزو می کنند، فوق آنچه ما تصور می کنیم و فلاسفه و‏‎ ‎‏عرفا به رشته تحریر در می آورند و هنرمندان و نقاشان عرضه‏‎ ‎‏می کنند، می باشند. آنچه آنان با قدمهای علمی و استدلالی و‏‎ ‎‏عرفانی یافته اند، اینان با قدم عینی به آن رسیده اند و آنچه آنان در‏‎ ‎‏لابلای کتابها و صحیفه ها جستجو کرده اند اینان در میدان خون و‏‎ ‎‏شهادت در راه حق یافته اند.‏

‏     بار الها، ما را به خدمتگزاری در راه آنان و برای هدف بزرگشان‏‎ ‎‏توفیق ده؛ و شهدای عزیزمان را در خوان ضیافت معنوی خود از‏‎ ‎‏جلوه های خاص خویش ارزانی بخش.(44)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

6 / 6 / 62

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 25

شرف بزرگ شهدا ضیافت الله است

‏ ‏

‏ ‏

وَلاتَحْسَبَنَّ الّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ الله ِ اَمْواتاً بَلْ أَحْیآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ.‎[10]‎

‏    ‏‏اگر نبود برای شهدا در راه خداوند مگر این آیۀ کریمه، در‏‎ ‎‏معرفی مقام بلند پایۀ شهدا، کافی بودکه عزیزانی در راه حفظ‏‎ ‎‏اسلام و کشور اسلامی بزرگترین سرمایۀ خود را از دست داده اند.‏‎ ‎‏شهدایی که در حفظ شرف اسلام و دفاع از جمهوری اسلامی همه‏‎ ‎‏چیز خود را در طبق اخلاص، تقدیم خداوند متعال کردند.‏

‏     ‏‏در این آیۀ کریمه بحث در زندگی پس از حیات دنیا نیست که‏‎ ‎‏در آن عالم همۀ مخلوقات دارای نفس انسانی به اختلاف مراتب از‏‎ ‎‏زندگی حیوانی و مادون حیوانی تا زندگی انسانی و مافوق آن زنده‏‎ ‎‏هستند، بلکه شرف بزرگِ شهدای در راه حق، «حیات عندالرّب» و‏‎ ‎‏ورود در «ضیافة الله » است. این حیات و این ضیافت را با قلمهای‏‎ ‎‏شکسته ای مثل قلم من نمی توان توصیف و تحلیل کرد، این حیات‏‎ ‎‏و این روزی غیر از زندگی در بهشت و روزی در آن است. این‏‎ ‎‏لقاءالله و ضیافة الله می باشد. آیا این همان نیست که برای صاحبان‏‎ ‎‏نفس مطمئنه وارد است ‏فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی‎[11]‎‏ که فرد بارز‏‎ ‎‏آن سید شهیدان ـ سلام الله علیه ـ است. اگر آن است چه مژده ای‏‎ ‎‏برای شهیدان در راه مرام حسین ـ علیه السلام الله ـ که همان‏‎ ‎‏سبیل الله است، از این بالاتر که در جنتی که آن بزرگوار شهید‏‎ ‎‏فی سبیل الله وارد می شود و در ضیافتی که آن حضرت حاضرند، به‏‎ ‎‏این شهیدان اجازۀ دخول دهند که آن غیر از ضیافتهای بهشتی‏‎ ‎‏است و آنچه در وهم من و تو و شما نیاید، آن بُوَد.(45)‏

19 / 11 / 62

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 26

قلمها از قدردانی مقام شهدا عاجزند

‏ ‏

‏ ‏

‏قلم و بیان اینجانب عاجز است از قدردانی و شکرگزاری از‏‎ ‎‏مجاهدین فداکار اسلام که با مجاهدت و جانبازی در راه هدف و‏‎ ‎‏حفظ آرمانهای اسلامی و پیروزیهای عظیم در تمام جبهه ها موجب‏‎ ‎‏افتخار و سرافرازی جمهوری اسلام و اولیای خدا ـ علیهم الصلوة‏‎ ‎‏والسلام ـ شدند. با چه بیان و قلم از جوانانی که به عشق خداوند و‏‎ ‎‏شوق لقاء الله در سبقت در دفاع از حق و اسلام عزیز سر از پای‏‎ ‎‏نمی شناسند و تنها سرمایه بزرگ خود را که جان است فدای هدف‏‎ ‎‏مقدسی می کنند که انبیا و اولیای بزرگ خدا، همچون سید‏‎ ‎‏مظلومان و سرور فداکاران، نمودند و ندای ‏هَیْهات مِنَّاالذِّلَّةُ‎[12]‎‏ آن‏‎ ‎‏بزرگمرد تاریخ را با قول و عمل خود در سراسر کشور بلکه جهان‏‎ ‎‏سر می دهند، می توان تجلیل نمود. و با کدام قلم و بیان می توان از‏‎ ‎‏عزیزانی که سنگرهای جنگ را به محراب مسجد و معراج الی الله ‏‎ ‎‏تبدیل کردند ثنا کرد. گیرم که قلمفرسایان هنرمند بتوانند میدانهای‏‎ ‎‏شجاعت و دلاوری آنان و قدرت و جسارت فوق العادۀ آنها را در‏‎ ‎‏زیر آتش مسلسلها و توپها و تانکها ترسیم نمایند و نقاشان و‏‎ ‎‏هنرپیشگان بتوانند پیروزیهای هنرمندانۀ آنان را در آن شبهای تار‏‎ ‎‏در مقابل موشکها و بمب افکنهای دشمن غدّار و عبور از پیچ و‏‎ ‎‏خمهای سیمهای خاردار و کوههای سر به فلک کشیده و بیرون‏‎ ‎‏کشیدن دشمنان خدا از سنگرهای بتونی و مجهز به جهازهای‏‎ ‎‏پیشرفته را مجسم نمایند؛ لکن آن بعد الهی عرفانی و آن جلوۀ‏‎ ‎‏معنوی ربّانی، که جانها را به سوی خود پرواز می دهد، و آن قلبهای‏‎ ‎‏ذوب شده در تجلیات الهی را با چه قلم و چه هنر و چه بیانی‏‎ ‎‏می توان ترسیم کرد. راستی این غربیان و شرقیان و غربزدگان و‏‎ ‎‏شرقزدگان و ملی گرایان این فداکاریها را با این بعد معنوی و روح‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 27

‏عرفانی و عشق الهی با چه چیزی توجیه و تحلیل می کنند؟ اینجا‏‎ ‎‏عمل و جسارت مطرح نیست؛ انگیزه و روح و جهت لَدی الربّی‏‎[13]‎‎ ‎‏آن مطرح است. عشق به محبوب حقیقی، که همه چیز را محو‏‎ ‎‏می کند و هر انگیزه ای غیر از عشق به او را می سوزاند، مطرح‏‎ ‎‏است. در کدام جنگ و نهضت و انقلاب و شورش، در طول زمان و‏‎ ‎‏سراسر خلقت، سربازانی چنین و فداکارانی مانند ایران را سراغ‏‎ ‎‏دارید؛ جز در طبقۀ اولیای الهی و تربیت شدگان در مکتب آنان، که‏‎ ‎‏فرزندان این دیار به نور آنان استضائه کرده و از خود رسته اند. و در‏‎ ‎‏کجا، در لابلای تاریخ، چون مادران و پدران و همسران و خواهران‏‎ ‎‏و برادران و سایر بستگان اینان را سراغ دارید که پس از چند قربانی‏‎ ‎‏باز برای قربانی دیگر فرزندان خود پیشقدم می شوند. این مکتب‏‎ ‎‏قرآن و اسلام راستین است؛ و اینان فرزندان این قرآن و این مکتب‏‎ ‎‏و آن صاحب مکتبمان . سلام و تحیات خدا و رسولانش بر این‏‎ ‎‏مادران و پدران و این فرزندان عالیمقام. و درود بر این جانبازان و از‏‎ ‎‏هر چیز در راه هدف گذشتگان باد.(46)‏

22 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

شهدا مهمان خدا هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏خداوند همه را توفیق بدهد که قدر نعمت های خدا را بدانند و‏‎ ‎‏بدانند که همه چیز از اوست. اگر همه چیز را از او دانستند دیگر در‏‎ ‎‏هیچ چیز ناراحت  نمی شوند. ناراحتیها برای این است که انسان از‏‎ ‎‏خودش می بیند. ما در فقدان عزیزانمان که ناراحت می شویم برای‏‎ ‎‏اینکه، اینها را از خودمان می دانیم. اگر ما همه را از خدا بدانیم و‏‎ ‎‏ببینیم که اینها نعمتی هست که خدا داده، نعمتی هست که خدا‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 28

‏می برد پیش خودش، شهدا مهمان خدا هستند، اگر اینها را ما واقعاً‏‎ ‎‏در قلبمان ادراک بکنیم. عید می شود برای کسانی که شهید دارند،‏‎ ‎‏عید می شود برای کسانی که مجروح شدند، عید می شود برای‏‎ ‎‏کسانی که در راه خدا عزیزان خودشان را از دست دادند، برای‏‎ ‎‏اینکه این عزیزان، عزیزان خدا هستند، اینها همه از او هستند. و‏‎ ‎‏من امیدوارم که این حس و این ایمان در ما پیدا بشود و تقویت‏‎ ‎‏بشود.(47)‏

1 / 1 / 63

*  *  *

‏ ‏

زبان و بیان از ترسیم مقام شهید عاجز است

‏ ‏

‏ ‏

‏ما را چه رسد که با این قلمهای شکسته و بیانهای نارسا در وصف‏‎ ‎‏شهیدان و جانبازان و مفقودان و اسیرانی که در جهاد فی سبیل الله ‏‎ ‎‏جان خود را فدا کرده و یا سلامت خویش را از دست داده اند یا به‏‎ ‎‏دست دشمنان اسلام اسیر شده اند مطلبی نوشته یا سخنی‏‎ ‎‏بگوییم.‏

‏     زبان و بیان ما عاجز از ترسیم مقام بلند پایۀ عزیزانی است که‏‎ ‎‏برای اِعلای کلمۀ حق و دفاع از اسلام و کشور اسلامی جانبازی‏‎ ‎‏نموده اند. الفاظ و عباراتْ توان توصیف آنانی را که از بیت‏‎ ‎‏مُظلم طبیعت به سوی حق تعالی و رسول اعظمش هجرت نموده،‏‎ ‎‏و به درگاه مقدسش بار یافته اند، ندارد. از مجاهدینی که سنگرهای‏‎ ‎‏نبرد را تبدیل به مساجد و میدانهای جهاد را با بانگ تکبیر مهبط‏‎ ‎‏ملائکة الله نموده اند، چگونه سخن توان گفت؟ در اَقدام شریف‏‎ ‎‏مادران بزرگواری که در دامنهای مطهر خود چنین فرزندانی را‏‎ ‎‏برای اسلام تربیت کرده اند، چه می توان نثار کرد ؟ و برای اسیرانی‏‎ ‎‏که در زندانهای مخوف دشمن شجاعانه بر سر دشمنان بشریت‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 29

‏فریاد می کشند چگونه توان تعظّم نمود؟ پس با اعتراف به عجز، برای‏‎ ‎‏شهیدان آرزوی رحمت خاص الهی و برای جانبازان،این شهیدان‏‎ ‎‏زنده، سلامت و برای اسرا و مفقودین عزیز و دلیر، آرزوی بازگشت‏‎ ‎‏به میهن و برای مادران و پدران و همسران و فرزندانشان،این‏‎ ‎‏نمونه های صبر و مقاومت،صبر و سعادت داریْن، و برای رزمندگان‏‎ ‎‏در جبهه های حق علیه باطل، پیروزی درخواست می نماییم.‏

‏     ‏‏سلام و درود خداوند بر همگان و دعای خیر بقیة الله الأعظم‏‎ ‎‏ـ ارواحنافداه ـ شامل تمامی آنان باد.(48)‏

5 / 6 / 63

*  *  *

‏ ‏

شهدا پیروزند

‏ ‏

‏ ‏

‏عزیزانی که در جبهه ها در دفاع از اسلام و کشور اسلامی سر از پا‏‎ ‎‏نمی شناسند و جهات معنوی و عرفانی آنان را و عمق ارزش آن را‏‎ ‎‏جز خدای تعالی کسی نمی داند و راهی برای امثال نویسنده بر آن‏‎ ‎‏نیست، باید هر چه بیشتر به نصرت حق تعالی اعتماد کنند؛ که‏‎ ‎‏قدرتهای امکانی در مقابل نصر الهی ناچیز است. عزیزان من، شما‏‎ ‎‏پیروز و منصورید چه در راه حق تعالی به نصرت ظاهری برسید و‏‎ ‎‏چه شهید و معلول و اسیر شوید. حق تعالی با شماست و دست‏‎ ‎‏توانای بقیة الله که یدالله است دستگیر شما. آن کس که برای خدا و‏‎ ‎‏عزت اسلام و نجات محرومان قیام کند چه باک از حوادث دهر‏‎ ‎‏دارد.(49)‏

22 / 11 / 63

*  *  *

‏ ‏

شهدا مهاجران الی الله هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏درود و رحمت خداوند متعال بر شهدای ارجمند و جانبازان‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 30

‏ ‏

‏ ‏

‏عزیز،این مهاجران الی الله و رسوله که بالاترین سرمایه ای که‏‎ ‎‏خداوند به آنها امانت داده در راه پر ارزش والاترین ایده در طبق‏‎ ‎‏اخلاص گذاشته و تقدیم محضر مقدسش کردند،و ارزشمندترین‏‎ ‎‏نظام را تا سرحد جان و توان پاسداری کردند و دشمنان خدا را از‏‎ ‎‏میهن اسلامی بیرون راندند. کدام هجرت به سوی خدا و رسول‏‎ ‎‏بالاتر و والاتر از این هجرت است و کدام فداکاری ارزشمندتر از‏‎ ‎‏این فداکاری و جانبازی است. و چه کس و چه شخصیت می تواند‏‎ ‎‏ارزش این سرمایۀ آمیخته با معنویت و اخلاص را ارزیابی کند و‏‎ ‎‏عوض و اجر دهد، جز صاحب اصلی آن و مشتری والای آن، که‏‎ ‎‏فرموده:‏ فَقَدْ وَقَعَ أَجرُهُ عَلَی الله ِ‎[14]‎‏.(50)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

18 / 11 / 63

*  *  *

‏ ‏

شهادت آرزوی اولیای خداست

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت عزیز ما با تعهدی که به اسلام دارند، جنگ را تا سر حد‏‎ ‎‏شهادت و لقاءالله که از بزرگترین آمال اولیای خدا و ارباب معرفت‏‎ ‎‏است ادامه می دهند، گرچه آن را بیخبران نابودی انگارند و‏‎ ‎‏مادیگرایان لقاءالله را نابودی لقب می دهند.(51)‏

16 / 5 / 65

*  *  *

‏ ‏

ما از درک ارزش شهدا عاجزیم

‏ ‏

‏ ‏

‏جوانان عزیز متعهدی که هر یک از آنها ارزشهای الهی ای دارند که‏‎ ‎‏ما از درک آن عاجزیم، شهید شده اند و معلول گردیده اند و به‏‎ ‎‏اسارت درآمده اند.(52)‏

16 / 5 / 65


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 31

معمّای شهادت جز به مدد عشق حل نگردد

‏ ‏

‏ ‏

‏گـرامی باد بر مـلت بزرگ ایران، و بر پیـروان شـاهد بزرگ،‏‎ ‎‏حضرت محمد مصطفی ـ صلی الله علیه و آله و سـلم ـ وجـود‏‎ ‎‏رادمردانی که راه شهـادت را برگزیده اند و در هجرت از زندگیِ‏‎ ‎‏عالم ادنیٰ و جهان سفلیٰ به وادی ایمن و ملکـوت اعلا رسیده اند، و‏‎ ‎‏در جستجوی حیاتْ سرچشمه را یافته اند و سیراب و سرمست از‏‎ ‎‏جرعـۀ ‏اِرجِعِی اِلٰی رَبِّکِ‎[15]‎‏ به رؤیت جمـال و کشف رضایت حق نایل‏‎ ‎‏آمده اند. «و کَفَی بِهِم فَخراً»‏‎[16]‎‏ و چه غافلند دنیاپرستان و بیخبران که‏‎ ‎‏ارزش شهادت را در صحیفه های طبیعت جستجو می کنند و وصف‏‎ ‎‏آن را در سروده ها و حماسه ها و شعرها می جویند و در کشف آن از‏‎ ‎‏هنرِ تخیل و کتابِ تعقل مدد می خواهند. و حاشا که حل این معما‏‎ ‎‏جز به عشق میسر نگردد، که بر ملت ما آسان شده است. و اینک ما‏‎ ‎‏شاهد آنیم که سبکبالانِ عاشقِ شهادت بر توسَن شرف و عزت به‏‎ ‎‏معراج خون تاخته اند؛ و در پیشگاه عظمت حق و مقام جمع الجمع‏‎ ‎‏به شهود و حضور رسیده اند؛ و بر بسیط ارضْ ثمرات رشادتها و‏‎ ‎‏ایثارهای خود را نظاره می کنند.‏‏(53)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

16 / 11 / 65

*  *  *

‏ ‏

خون شهدا، سرمایۀ زوال ناپذیر هنر متعهد

 

 

‏خون پاک صدها هنرمند فرزانه در جبهه های عشق و شهادت و‏‎ ‎‏شرف و عزتْ سرمایۀ زوال ناپذیر آنگونه هنری است که باید، به‏‎ ‎‏تناسب عظمت و زیبایی انقلاب اسلامی، همیشه مشام جان‏‎ ‎‏زیبا پسندِ طالبانِ جمال حق را معطر کند.(54)‏

30 / 6 / 67


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 32

‏ ‏

شهدا شمع محفل دوستانند

‏ ‏

‏ ‏

‏از شهدا که نمی شود چیزی گفت. شهدا شمع محفل دوستانند.‏‎ ‎‏شهدا در قهقهۀ مستانه شان و در شادی وصولشان ‏عِندَ رَبِّهِمْ‎ ‎یُرْزَقونَ‏اند؛ و از «نفوس مطمئنه ای» هستند که مورد خطاب ‏فَادْخُلِی‎ ‎فِی عِبادِی وادْخُلیِ جَنَّتِی‏ پروردگارند. اینجا صحبت عشق است و‏‎ ‎‏عشق؛ و قلم در ترسیمش برخود می شکافد.(55)‏

1 / 7 / 67

*  *  *

‏ ‏

شهدا، حاملان امانت وحی

‏ ‏

‏ ‏

‏درود بر حاملان امانت وحی و رسالت پاسداران شهیدی که ارکان‏‎ ‎‏عظمت و افتخار انقلاب اسلامی را بر دوش تعهد سرخ و خونین‏‎ ‎‏خویش حمل نموده اند.(56)‏

3 / 12 / 67

*  *  *

‏ ‏

اخلاص و ایثار شما جمهوری اسلامی را بیمه کرد

‏ ‏

‏ ‏

‏شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ‏‎ ‎‏بشر است، از شما تقدیر کند، نمی تواند تقدیر کند. خداوند تعالی‏‎ ‎‏مشتری شماست. شما آنچه که داشتید، بزرگترین مؤونه ای که‏‎ ‎‏داشتید و آن جان بود و روح، در راه خدا داده اید. چه آنهایی که‏‎ ‎‏شهید شدند و به لقاءالله ان شاءالله رسیدند و چه شما که حاضر‏‎ ‎‏برای شهادتید، عمده این حضور است.‏

‏     شما دو مطلب را متحقق کردید که با این دو مطلب کسی از‏‎ ‎‏سنخ بشر ـ جز آن که از اولیای خدا باشد و الهام از خدا گرفته‏‎ ‎‏باشد ـ نمی تواند تقدیر شما را بکند. یکی بزرگتر سرمایه خودتان‏‎ ‎‏که آن حیات است، در طبق اخلاص گذاشتید، و دیگری اینکه این‏‎ ‎‏هدیه را با اخلاص در طبق اخلاصتان گذاشتید. عمده آن اخلاصی‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 33
‏است که در شما جوانان ظاهر است. شما از این اخلاص و ایثار،‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را بیمه کردید. فتحهایی که نصیب شما شده‏‎ ‎‏است، خصوصاً در فتح مبین، گر چه با هیچ معیاری نمی توان آن را‏‎ ‎‏سنجید و هیچ زبانی نمی تواند از آن توصیف کند، لکن آنچه که‏‎ ‎‏بالاتر از همه اینهاست، این صداقت شما و این اخلاص شما در‏‎ ‎‏بارگاه حق تعالی است. آنچه که در نزد خدا ارزشش از همه بالاتر‏‎ ‎‏است، این ایثار از روی اخلاص است. همان که خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی در سورۀ «هَلْ اَتیٰ» اهل بیت عصمت را به آن توصیف‏‎ ‎‏می کند که: ‏یُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلیٰ حُبِّهِ‎[17]‎‏... اطعامِ طعام چیزی نیست، آن‏‎ ‎‏هم یک قرص جو، آنکه اهمیت دارد «علی حبه» هست.‏

‏     آنکه در پیشگاه حق تعالی ارزش دارد و هیچ بشری نمی تواند‏‎ ‎‏آن را توصیف کند، این اخلاص و محبتی است که شما دارید. شما‏‎ ‎‏جان خودتان را فدا می کنید، و بسیار اشخاص هم هستند که در‏‎ ‎‏راههای انحرافی باز هم این کار را می کنند. صورت عمل، یک‏‎ ‎‏صورت است، لکن معنی دو و محتوا دو است، میزان محتوای‏‎ ‎‏عمل است، نه صورت عمل. شمشیر علی بن ابیطالب ـ سلام الله ‏‎ ‎‏علیه ـ و فرود آوردن شمشیر و به دشمن، آن شمشیر را ضربه زدن‏‎ ‎‏و او را کشتن، این امری است که در همه جا واقع می شود و‏‎ ‎‏بسیاری از اشخاص این عمل را کرده اند و می کنند. ارزش به اینها‏‎ ‎‏نیست، ارزش به آن است که در قلب علی بن ابیطالب چه‏‎ ‎‏می گذشته است و مرتبۀ اخلاص او چه اندازه بوده است.‏

‏     آن مرتبۀ اخلاص است که یک ضربت را با عبادت ثقلین، عبادت جن و انس مقابل کرده است. شما این اخلاصتان و این شهادت طلبی و این ایثار برای خداست که ارزش به شما داده‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 34
‏است، و ارزش او را هیچ معیاری نمی تواند اندازه گیری کند. عزیزان من، حفظ کنید این نعمت را؛ خداوند به شما یک همچو نعمتی داده است که شما را با عنایت ذاتی خودش، با دست غیبی خودش متحول کرده است به یک انسانهای خالص برای خود، و انسانهایی که جان و هر چه دارند، در راه خدا ایثار می کنند و اِنَّ الله اشْتَریٰ مِنَ الْمُؤمِنینَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوٰالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ آن جنتی که مشتری به شما عطا می کند، با جنتی که برای دیگران تحقق پیدا می کند، فرق دارد. امیدوارم که این جنت، جنت لقاء باشد. امیدوارم که مشتری شما، شما را در حضور خود پذیرایی کند. اولیای خدا در آن عالم هم که هستند، به غیر خدا سرگرم نیستند. نعمتهای بهشت را از آن می گذرند و متوجه به لقای حق تعالی هستند. و شما که جان نثاری دارید می کنید و ایثار می کنید و با ایدۀ شهادت به میدانهای جنگ می روید و از اسلام دفاع می کنید و از مکتب دفاع می کنید و کشورهایی را که [چشم] طمع به این کشور دوخته اند مأیوس می کنید، همۀ اینها ارزشمند و بسیار ارزشمند، لکن آن اخلاص و محبت شما و آن ایثار در راه خدا، بالاترین ارزش است برای شما. آن ایثار و اخلاص است که حتی در ترازوی عالم غیب هم نمی شود که سنجش بشود. آن پیش خدای تبارک و تعالی سنجش می شود. و ما مفتخریم که در یک همچو برهه از زمان واقع شدیم، که مثل شما عزیزان در آنجا و در آن زمان و در آن مکان واقع شدید، و ما از هوایی تنفس می کنیم که شما از آن هوا تنفس می کنید. شما ایثار گرید و شما اخلاصمندید، شما بر نفس خود پیروز شدید و ما عقب ماندیم. شما احتمال این معنی را ندهید که تفنگ و ژ ـ 3 و مسلسل شما پیروز شده است؛ مقابل شما هم بالاتر از این را داشتند. شما اندک داشتید و آنها بسیار. لکن آنچه که شما‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 35

‏را پیروز کرد و پیروز می کند، آن ایمان شماست و آن اخلاص‏‎ ‎‏شماست، ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ در شما هست و در آنها نیست. شما برای خدا در‏‎ ‎‏میدانها وارد می شوید و آنها برای شیطان؛ آنها حزب شیطانند و‏‎ ‎‏شما حزب خدا. آنچه شما را در دو جبهه پیروز کرد و پیروز کرده و‏‎ ‎‏می کند ان شاءالله ـ جبهه باطنی و نفسانی و جبهۀ جنگ با گروه‏‎ ‎‏شیطانی ـ آن اخلاص و ایمان شماست که شما را پیروز می کند.‏‎ ‎‏شما شیعۀ همان هستید که می فرمود: اگر همۀ عالم در مقابل من‏‎ ‎‏بایستند، تنها در مقابل همه می ایستم. آن ایمان است که او را آنطور‏‎ ‎‏در مقابل همه چیز می ایستاند. آن اخلاص اوست. آن روحانیت و‏‎ ‎‏معنویت اوست. و شما هم شیعۀ او هستید. و امیدوارم که از‏‎ ‎‏روحانیت او و از علومی که خدای تبارک و تعالی به او عنایت کرده‏‎ ‎‏است و از نفخات الهی که در روح مبارک او دمیده شده است، به‏‎ ‎‏شما و همۀ ما نصیبی داده بشود.‏

‏     برادران، شما پیروزید، و شهدای شما پیروزند، ملت شما‏‎ ‎‏پیروز است. شما یک ملتی دارید که در تمام دنیا مثل آن ملت پیدا‏‎ ‎‏نمی شود. و ملت یک شمایی دارد که در تمام دنیا مثل شما پیدا‏‎ ‎‏نمی شود.(57)‏

28 / 1 / 68

*  *  *

‏ ‏

شهیدان زندگانی ابدی دارند

‏ ‏

‏ ‏

‏اسلام و قرآن از همه کس بیشتر برای فداکاری در راه استقلال‏‎ ‎‏کشور و نگهبانی از توده دعوت کرده اسلام است که از کشتگان در‏‎ ‎‏راه خدا و در میدانهای جنگ قدردانیها کرده و گفته گمان نکنید که‏‎ ‎‏آنها مرده اند آنان زندگانی ابدی دارند و در ناز و نعمت در پیشگاه‏‎ ‎‏خدا جاویدانند، اسلام فداکاران خود را هیچ گاه فراموش نکند و تا‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 36

‏دنیا دنیاست نام شهیدان در راه آزادی و حریت را به بزرگی و‏‎ ‎‏سرفرازی می برد، اسلام است که برای یک قطره اشک در راه‏‎ ‎‏فداکاران خود پاداشها دهد تا نام فضیلت و شهامت آنها برای‏‎ ‎‏همیشه باقی باشد، اسلام خون شهیدان در راه خود را نمی گذارد‏‎ ‎‏از جوش بیفتد و حس فداکاری را در سربازان به این وسیله بیدار‏‎ ‎‏می کند.(58)‏

‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 37

 • )) توبه / 111.
 • )) بحارالانوار؛ ج 74، ص 60.
 • )) اعراف / 143.
 • )) حدید / 23.
 • )) آل عمران / 169.
 • )) محمد / 12.
 • )) نحل / 96.
 • )) فجر / 29ـ30.
 • ))    ص 6، پاورقی 1.
 • )) آل عمران / 169.
 • )) فجر / 29ـ30.
 • )) «بسیار دور است از ما ذلت پذیری»؛ از سخنان امام حسین، علیه السلام.
 • )) نزد پروردگارم.
 • )) نساء / 100.
 • )) فجر / 28.
 • )) کافی است برای آنان همین فخر.
 • )) انسان / 8.