فصل پنجم: ایام الله خونبار در انقلاب اسلامی ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل پنجم: ایّام الله خونبار در انقلاب اسلامی ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 پانزدهم خرداد 1342

‏ هفدهم شهریور 1357‏

‏ هفتم تیر 1360‏

‏ هشتم شهریور 1360‏

‏ حج خونین 1366‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 265

‏ ‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 266