فصل دوم: اندیشه و عزم صدور انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل دوم اندیشه و عزم صدور انقلاب

‏ ‏


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 7


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 8

اهتزاز پرچم اسلام در همۀ جهان

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت عزیز و پیرو بحق امام ـ علیه السلام‏‎[1]‎‏ ـ با خون خود، سلسلۀ‏‎ ‎‏ابلیسی پهلوی را در قبرستان تاریخ دفن می نماید، و پرچم اسلام را‏‎ ‎‏در پهنۀ کشور و بلکه کشورها به اهتزاز درمی آورد.(7)‏

11 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

مقصد، زنده شدن احکام جهانگیر اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏مقصد این است که اسلام، احکام اسلام ـ احکام جهانگیر اسلام ـ‏‎ ‎‏زنده بشود و پیاده بشود و همه در رفاه باشند و همه آزاد باشند،‏‎ ‎‏همه مستقل باشند.(8)‏

27 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

اسلام حق همه

‏ ‏

‏ ‏

‏من امیدوارم که ما بتوانیم پرچم اسلام را، پرچم جمهوری اسلام را،‏‎ ‎‏در همه جای دنیا برپا کنیم و اسلام، که حق همه است، از او تبعیت‏‎ ‎‏کنند.(9)‏2 / 6 / 58


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 9

‏ ‏

امید به اهتزاز بیرق اسلام در همه ارض 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما آنچه که می خواهیم این است که اسلام با تمام محتوایی که دارد،‏‎ ‎‏که آن محتوا یک میوۀ شیرینی است که هر کس آن را بچشد به‏‎ ‎‏لذّات ابدی می رسد، می خواهیم که در تمام قشرها و در تمام آن‏‎ ‎‏طرف از ممالک اسلامی این حقیقت، این نور، این اسلام عزیز، با‏‎ ‎‏محتوای بسیار عزیز، پیاده شود؛ بلکه آرزو این است که از‏‎ ‎‏سرحَدّات ممالک اسلامی به جاهای دیگر ان شاءالله سرایت کند و‏‎ ‎‏امید است که بیرق پر افتخار اسلام در تمام نقاط ارض به اهتزاز‏‎ ‎‏درآید.(10)‏

2 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

امید به اجرای عدالت

‏ ‏

‏ ‏

‏ما امید این را داریم که یک قدرت اسلامی، قدرت عدل، قدرتی‏‎ ‎‏که در پناه عدل باشد، نه در پناه سرنیزه، نه در پناه ـ نمی دانم ـ توپ‏‎ ‎‏و تانک، یک همچو قدرتی پیدا بشود و تمام بشر با هم باشند. به ما‏‎ ‎‏این وعده را داده اند که در یک وقتی که امام زمان ـ سلام الله علیه ـ‏‎ ‎‏ظهور کند، این اختلافات از بین می رود و همه برادروار با هم‏‎ ‎‏هستند. دیگر زورمند و ـ عرض می کنم که ـ زورکشی در کار‏‎ ‎‏نمی ماند. ما امیدواریم یک قدری از این مطلب را، یک ورقی از‏‎ ‎‏این مطلب را، بتوانیم آن قدری که قدرت داریم اجرا کنیم. و ما‏‎ ‎‏امیدواریم که ملتها که با ما هستند، دولتها هم با ما بشوند ، و صلاح‏‎ ‎‏خودشان هم این معناست که با ما بشوند و امیدوار این معنا‏‎ ‎‏هستیم. ان شاءالله .(11)‏

26 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 10

‏ ‏

برادری و محبت مبنای دولت اسلامی

‏ ‏

‏من امیدوارم که این نقطۀ عطف تاریخی که از ایران پیدا شده است‏‎ ‎‏به همۀ ممالک اسلامی، بلکه به همۀ مستضعفان جهان، پرتوافکن‏‎ ‎‏باشد. و من امیدوارم که شما جوانها، شما عزیزان، ببینید که یک‏‎ ‎‏دولت اسلامی، که مبنایش بر برادری است، نه بر حاکم و‏‎ ‎‏محکومی، شماها ادراک کنید و ببینید یک حکومتی که مبنایش بر‏‎ ‎‏محبت است؛ مبنایش بر اخوت است؛ مبنایش بر این نیست که‏‎ ‎‏یکی بالا باشد و یکی پایین؛ مبنایش این نیست که طبقه ای باشد‏‎ ‎‏فوق طبقۀ دیگر؛ شماها ببینید آن را.(12)‏

29 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

پرچم اسلام در همه قشرهای دنیا

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز اسلام و قرآن در دست شماست. و شما می توانید اسلام را و‏‎ ‎‏قرآن را ترویج کنید و در همۀ قشرهای دنیا بیرق اسلام را بپا‏‎ ‎‏کنید.(13)‏

29 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

امید به افراشتن پرچم توحید در سرتاسر جهان

‏ ‏

‏ ‏

‏ان شاءالله جمهوری اسلامی را با محتوای جمهوری، با احکام اسلام‏‎ ‎‏در ایران، و امید است که در سایر جاها بر پا کنید، و بیرق توحید را‏‎ ‎‏بر فراز مملکت خودتان و سایر ممالک افراشته کنید.(14)‏

18 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

صدور انقلاب به تمام جهان

‏ ‏

‏ ‏

‏ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می کنیم؛ چرا که انقلاب ما‏‎ ‎‏اسلامی است. و تا بانگ لا اله الا الله و محمد رسول الله بر تمام‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 11

‏جهان طنین نیفکند مبارزه هست. و تا مبارزه در هر جای جهان‏‎ ‎‏علیه مستکبرین هست ما هستیم.(15)‏

22 / 11 / 58

*  *  *

‏ ‏

ما باید حسابمان را با قدرتها یکسره کنیم

‏ ‏

‏ ‏

‏ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه ما‏‎ ‎‏انقلابمان را صادر نمی کنیم کنار بگذاریم؛ زیرا اسلام بین‏‎ ‎‏کشورهای مسلمان فرقی قائل نمی باشد و پشتیبان تمام مستضعفین‏‎ ‎‏جهان است. از طرفی دیگر تمام قدرتها و ابرقدرتها کمر به‏‎ ‎‏نابودی مان بسته اند، و اگر ما در محیطی دربسته بمانیم قطعاً با‏‎ ‎‏شکست مواجه خواهیم شد. ما باید حسابمان را صریحاً با قدرتها‏‎ ‎‏و ابرقدرتها یکسره کنیم و به آنها نشان دهیم که با تمام‏‎ ‎‏گرفتاریهای مشقت باری که داریم، با جهان، برخوردی مکتبی‏‎ ‎‏می نماییم.(16)‏

1 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

پیاده کردن اسلام در دنیا

‏ ‏

‏ ‏

‏ما از محاصرات اقتصادی و محاصرات نظامی و دخالتهای نظامی‏‎ ‎‏ابرقدرتها نمی ترسیم. فرضاً که آنها وارد بشوند در اینجا، ما با‏‎ ‎‏قدرت در مقابلشان ایستادگی می کنیم، و سایر ملتهای اسلامی هم‏‎ ‎‏در مقابلشان هستند. با قدرت، ما باید به پیش برویم، تا اینکه احکام‏‎ ‎‏اسلام را در مملکتمان بلکه در منطقه، بلکه در دنیا پیاده کنیم.(17)‏

28 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 12

‏ ‏

فهماندن قدرت اسلام به تمام قدرتها

‏ ‏

‏ ‏

‏ما باید اسلام را به پیش ببریم، و در همه جای دنیا ان شاءالله اسلام‏‎ ‎‏را صادر کنیم، و قدرت اسلام را به تمام ابرقدرتها بفهمانیم.(18)‏

29 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

اسلام را در همه جا پیاده کنیم

‏ ‏

‏ ‏

‏به راه اسلام باشید، برای اسلام خدمت بکنید، تا اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته، شکست خوردیم، به شهادت رسیدیم، برای اسلام‏‎ ‎‏باشد و شهید باشیم. و اگر ان شاءالله پیروز شدیم، اسلام را پیروز‏‎ ‎‏کرده باشیم و سرفراز باشیم در همه جا، و اسلام را در همه جای‏‎ ‎‏دنیا، در همۀ کشورها، اسلام را پیاده کنیم و بیرق اسلام را به اهتزاز‏‎ ‎‏درآوریم.(19)‏

29 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

به اهتزاز درآوردن بیرق اسلام در همه قطبهای عالم

‏ ‏

‏ ‏

‏ما در بین راه هستیم، و باید راه طولانی را طی کنیم و آن راه‏‎ ‎‏طولانی این است که بیرق اسلام را در همۀ قطبهای زمین به اهتزاز‏‎ ‎‏درآوریم. من امیدوارم که موفق شویم و با همت و اتکال به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی، این راه طولانی را به آسانی طی کنیم.(20)‏

29 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

امید به پیاده کردن عدالت در جهان

‏ ‏

‏ ‏

‏من امیدوارم که این عدالتی که به یُمْن وجود اسلام و اولیای اسلام‏‎ ‎‏در بین بشر آمد، ما بتوانیم بعد از 2500 سال ظلم و رژیم ظالم، و‏‎ ‎‏بعد از پنجاه سال خیانت و ظلم، و ستم و چپاولگری بتوانیم‏‎ ‎‏ان شاءالله تعالی در ایران اولاً و در سایر جهان بعدها پیاده‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 13

‏کنیم.(21)‏

7 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

صدور نهضت به سایر بلاد 

‏ ‏

‏ ‏

‏امیدواریم که این نهضت به سایر بلاد اسلامی هم صدور پیدا‏‎ ‎‏بکند. و این مکتب، مکتب همۀ مسلمین است بلکه همه‏‎ ‎‏مستضعفین.(22)‏

14 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

مستضعفان جهان بدانند حق گرفتنی است

‏ ‏

‏ ‏

‏ما می خواهیم که همۀ ممالک اسلامی این ویژگیها را داشته باشد و‏‎ ‎‏این معنایی که در ایران تحقق پیدا کرده است در همۀ ممالک‏‎ ‎‏اسلامی باشد و این انقلاب صادر بشود به همۀ ممالک اسلامی و‏‎ ‎‏همۀ مستضعفان جهان در مقابل مستکبران بایستند و مسائل‏‎ ‎‏خودشان را اخذ کنند و حق خودشان را بگیرند و باید بدانند که‏‎ ‎‏حق، گرفتنی است، و الاّ اعطا نخواهند کرد.(23)‏

21 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

اسلام گسترش خواهد یافت

‏ ‏

‏ ‏

‏ان شاءالله با دست قوی ملت و با تأیید خدای تبارک و تعالی این‏‎ ‎‏ریشه های فساد قطع خواهد شد و اسلام گسترش پیدا خواهد کرد‏‎ ‎‏در همه جا. و ما متکی به خدا هستیم.(24)‏

3 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 14

‏ ‏

اسلام را به سایر جاها صادر کنیم 

‏ ‏

‏ ‏

‏همۀ ما با هم قیام کردیم که اسلام را در اینجا زنده کنیم و ان شاءالله ،‏‎ ‎‏به سایر جاها هم صادر کنیم.(25)‏

14 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

تمام مردم جهان را مستقل کنیم

‏ ‏

‏ ‏

‏ما می خواهیم کشورمان از هر جهت مستقل باشد، پس باید برای‏‎ ‎‏رضای خدا دنبال این کار را بگیریم تا نه تنها کشورمان، بلکه تمام‏‎ ‎‏مردم جهان را مستقل کنیم.(26)‏

25 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

غایت انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏امیدواریم که این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود، و مقدمه برای‏‎ ‎‏ظهور حضرت بقیة الله ـ ارواحنا له الفداء ـ باشد.(27)‏

1 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

پرتو نور اسلام در همه جا

‏ ‏

‏ ‏

‏ما از خدا می خواهیم که به ما کمک بدهد، و این نصرت را نصیب‏‎ ‎‏ارتش ما و ملت ما بکند، و همه ان شاءالله موفق بشوند که این نور‏‎ ‎‏اسلام را در همه جا پرتوافکن باشند.(28)‏

26 / 2 / 61

*  *  *

‏ ‏

صدور اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏من امیدوارم... شما جوانهای ما، این ملت ما، این ملت عزیز ما‏‎ ‎‏همه شان با هم همین طوری که الآن برادر هستند برادر باشند و‏‎ ‎‏همین طوری که با هم متحد هستند و من و تو ندارد در کار، اینطور‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 15

‏باشند تا ان شاءالله کشورشان حفظ بشود و هیچ کس هم نتواند به‏‎ ‎‏شما آسیبی برساند. خداوند ان شاءالله همۀ شما را حفظ کند و‏‎ ‎‏موفق باشید و مؤید باشید و به کارهایتان ادامه بدهید و با قدرت به‏‎ ‎‏پیش بروید که اسلام را ان شاءالله صادر کنید به جاهای دیگر.(29)‏

21 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

امیدوارم همه دنیا را پر از مظاهر اسلامی کنیم

‏ ‏

‏ ‏

‏جنگ تحمیلی را درست کردند، نقشه ای که صهیونیست ها دارند‏‎ ‎‏عملی بشود. از یک طرف نگذارند اسلام ـ در این ـ تحقق پیدا کند،‏‎ ‎‏اگر اسلام در ایران تحقق پیدا کند و قهراً در ممالک دیگری هم‏‎ ‎‏خواهد رفت و رفته است هم، آن وقت آن بساط آنها، بساط‏‎ ‎‏صهیونیست ها برچیده می شود، امریکا و شوروی دستش از‏‎ ‎‏ممالک اسلامی قطع می شود. اینها برای اینکه، نگذارند اسلام از‏‎ ‎‏چارچوب ایران بیرون برود، و اگر بتوانند در خود ایران هم‏‎ ‎‏منحرف کنند اذهان را، الآن دارند کوشش می کنند و می خواهند‏‎ ‎‏که، مقصد اولشان است که ایران ساقط بشود و یک «جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی امریکایی» پیش بیاید. البته دیگر سلطنت طلبی توی کار‏‎ ‎‏نیست، جمهوری اسلامی هم اسمش را می گذارند اما جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی از قسم امریکایی اش، آنی که بعضی ها هوسش را دارند،‏‎ ‎‏این را که ان شاءالله موفق نمی شوند. ایرانی ها مصمم اند همه. مرد و‏‎ ‎‏زن پیر و برنا، بچه و بزرگ مصمم اند به اینکه امریکا و شوروی را‏‎ ‎‏در ایران دیگر راه ندهند. و اما مقصد دومشان این است که اسلام‏‎ ‎‏را در همین ایران محبوس کنند. تبلیغات دامنه داری که ایران الآن‏‎ ‎‏چه شده است، بچه های کوچک را چه می کنند، بچه های دون‏‎ ‎‏پانزده سال و چهارده سال را به زور می فرستند به جبهه ها، که تازه‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 16
‏همین مسأله بوده است، و نمی دانم طرفدار حقوق بشر اعتراض‏‎ ‎‏کرده، آنها هم نشسته اند آنجا و گوش شان به این است که رادیو‏‎ ‎‏امریکا چه بگوید، رادیوی بی بی سی چه بگوید، رادیوی کذا چه‏‎ ‎‏بگوید. خودشان مسائل را می دانند، نه اینکه ندانند اینها، لکن‏‎ ‎‏برای اینکه ایران را محکوم کنند این مسائل را می گویند. نه این‏‎ ‎‏است که این رادیوهای خارجی ندانند مسائلی که در ایران واقع‏‎ ‎‏می شود، و ندانند تجاوزاتی که عراق به ایران کرده، و ندانند آن‏‎ ‎‏همه ظلمی که به کشورهای ایران و عراق کرده است. اینها می دانند‏‎ ‎‏اینها را، لکن انسان برای آنها مطرح نیست. آنها مقاصد خودشان را‏‎ ‎‏می خواهند اجرا بکنند. مقاصدشان این است که اسلام را در ایران‏‎ ‎‏بدنام بکنند، جمهوری اسلامی و مردم ایران را بدنام بکنند که نبادا‏‎ ‎‏دیگران به فکر این بیفتند که همین معنا را در آنجا هم اشاعه‏‎ ‎‏بدهند، تحقق بدهند. و من امیدوارم که در این معنا هم ان شاءالله ‏‎ ‎‏موفق نشوند.‏

‏     و ما موظفیم که اسلام را در همۀ جای دنیا معرفی کنیم. اسلام‏‎ ‎‏مظلوم است الآن در دنیا، غریب است در دنیا. ما یک دسته‏‎ ‎‏کوچکی هستیم، تبلیغاتمان ناقص، مبلغ کم داریم و آنها همۀ‏‎ ‎‏رسانه های گروهی دست شان است و هر چه می خواهند پولهای‏‎ ‎‏زیادی هم دارند و خرج این کارها را می کنند. ما مع ذلک نباید‏‎ ‎‏مأیوس بشویم. ما با همین عدۀ قلیل همان طوری که آن قدرت‏‎ ‎‏بزرگ شیطانی محمدرضا را که دنبالش همۀ قدرتها بود به همت‏‎ ‎‏همین جوانهای ایران شکستیم و کنارش زدیم و اسلام را ان شاءالله ‏‎ ‎‏به آن طوری که خواست خداست در اینجا پیاده خواهیم کرد، و‏‎ ‎‏مشغول پیشرفت در این امر هستیم. ما نمی گذاریم دیگر کسی‏‎ ‎‏اینجا بیاید. و من امیدوارم که همان طور که اینها شد، با همت‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 17

‏والای دانشگاه و فیضیه تبلیغات دامنه دار پیدا بشود، و در یک‏‎ ‎‏مدت کوتاهی ان شاءالله تبلیغات به جایی برسد که همۀ دنیا را ما پر‏‎ ‎‏از مظاهر اسلامی بکنیم.(30)‏

15 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

صدور انقلاب زمینه ساز قیام منجی عالم

‏ ‏

‏ ‏

‏آخرین سخنم در اینجا با شما اینکه به جمهوری اسلامی، که ثمرۀ‏‎ ‎‏خون پدرانتان است، تا پای جان وفادار بمانید؛ و با آمادگی خود و‏‎ ‎‏صدور انقلاب و ابلاغ پیام خون شهیدان، زمینه را برای قیام منجی‏‎ ‎‏عالم و خاتم الاوصیا و الاولیا، حضرت بقیة الله ـ روحی فداه ـ‏‎ ‎‏فراهم سازید.(31)‏

8 / 2 / 65

*  *  *

‏ ‏

ایستادن تا آخرین نفس

‏ ‏

‏ ‏

‏باید تمامی قدرتها و ابرقدرتها بدانند که ما تا آخرین نفر و تا آخرین‏‎ ‎‏منزل و تا آخرین قطرۀ خون برای اِعلای کلمة الله ایستاده ایم؛ و‏‎ ‎‏برخلاف میل تمامی آنان، حکومت نه شرقی و نه غربی را در اکثر‏‎ ‎‏کشورهای جهان پایه ریزی خواهیم نمود. و استکبار جهانی چه‏‎ ‎‏زود فراموش کرده است صحنۀ عظیم و تاریخی حضور مردم در‏‎ ‎‏«روز قدس» را که اگر دهها بار هم تکرار بشود، به یاری خداوند‏‎ ‎‏مردم ما همان مردمند و صحنه ها همان صحنه هاست.(32)‏

16 / 11 / 65

*  *  *

‏ ‏

توسعه عدل اسلامی در همه جا

‏ ‏

‏ ‏

‏ما امیدواریم که جوانان ما در این اوقات همان طوری که از اول‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 18

‏بودند و با شادی به طرف جنگ می رفتند و به طرف رساندن اسلام‏‎ ‎‏به پیروزی و خارج کردن اسلام از شرّ ابرقدرتهای خارجی و‏‎ ‎‏سلیقه های کج داخلی ای که در داخل کشورهای اسلامی هست،‏‎ ‎‏اینها برای شرّ اینها و از بین بردن اینها پیروز بشوند و برسند به‏‎ ‎‏جایی که حکومت اسلامی توسعه پیدا کند در همه جا و عدل‏‎ ‎‏اسلامی در همه جا توسعه پیدا بکند.(33)‏

21 / 11 / 65

*  *  *

‏ ‏

سلب خواب راحت از دیدگان ابرقدرتها

‏ ‏

‏ ‏

‏هیهات که خمینی، در برابر تجاوز دیوسیرتان و مشرکان و کافران‏‎ ‎‏به حریم قرآن کریم و عترت رسول خدا و امت محمد ـ صلی الله ‏‎ ‎‏علیه و آله و سلم ـ و پیروان ابراهیم حنیف ساکت و آرام بماند و یا‏‎ ‎‏نظاره گر صحنه های ذلت و حقارت مسلمانان باشد. من خون و‏‎ ‎‏جان ناقابل خویش را برای ادای واجب حق و فریضۀ دفاع از‏‎ ‎‏مسلمانان آماده نموده ام و در انتظار فوز عظیم شهادتم.‏

‏     قدرتها و ابرقدرتها و نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینی‏‎ ‎‏یکه و تنها هم بماند به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرک و‏‎ ‎‏بت پرستی است ادامه می دهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان‏‎ ‎‏جهان اسلام، این پابرهنه های مغضوب دیکتاتورها، خواب راحت‏‎ ‎‏را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانی که به ستم و ظلم‏‎ ‎‏خویشتن اصرار می نمایند سلب خواهد کرد.(34)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

انقلاب اسلامی ایران مقدمه فروریختن کاخهای ستم

‏ ‏

‏ ‏

‏خداوندا! بر ما منت بنه و انقلاب اسلامی ما را مقدمۀ فرو ریختن‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 19

‏کاخهای ستم جباران و افول ستارۀ عمر متجاوزان در سراسر جهان‏‎ ‎‏گردان. و همۀ ملتها را از ثمرات و برکات وراثت و امامت‏‎ ‎‏مستضعفان و پابرهنگان برخوردار فرما.(35)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

صدور تجربه ها

‏ ‏

‏ ‏

‏ما به تمام جهان تجربه هایمان را صادر می کنیم و نتیجۀ مبارزه و‏‎ ‎‏دفاع با ستمگران را بدون کوچکترین چشمداشتی، به مبارزان راه‏‎ ‎‏حق انتقال می دهیم و مسلماً محصول صدور این تجربه ها، جز‏‎ ‎‏شکوفه های پیروزی و استقلال و پیاده شدن احکام اسلام برای‏‎ ‎‏ملتهای دربند نیست. روشنفکران اسلامی همگی با علم و آگاهی‏‎ ‎‏باید راه پر فراز و نشیب دگرگون کردن جهان سرمایه داری و‏‎ ‎‏کمونیسم را بپیمایند و تمام آزادیخواهان باید با روشن بینی و‏‎ ‎‏روشنگری، راه سیلی زدن بر گونۀ ابرقدرتها و قدرتها، خصوصاً‏‎ ‎‏امریکا را بر مردم سیلی خورده کشورهای مظلوم اسلامی و جهان‏‎ ‎‏سوم ترسیم کنند. من با اطمینان می گویم: اسلام ابرقدرتها را به‏‎ ‎‏خاک مذلت می نشاند، اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدودۀ‏‎ ‎‏خود را یکی پس از دیگری برطرف و سنگرهای کلیدی جهان را‏‎ ‎‏فتح خواهد کرد.(36)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

عزم راسخ برای تحقق اسلام در جهان اسلام 

‏ ‏

‏ ‏

‏به لطف خدا در حاکمیت جمهوری اسلامیِ ما اختلافی بر سر‏‎ ‎‏مواضع اصولی، سیاسی و اعتقادی وجود ندارد و همه مصممند تا‏‎ ‎‏توحید ناب را در بین الملل اسلامی پیاده نموده و سر خصم را به‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 20

‏سنگ بکوبانند، تا در آینده ای نه چندان دور به پیروزی اسلام در‏‎ ‎‏جهان برسند.(37)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

شکستن دست متجاوزان

‏ ‏

‏ ‏

‏ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همۀ ستمگران را در‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی می شکنیم و با صدور انقلابمان که در حقیقت‏‎ ‎‏صدور اسلام راستین و بیان احکام محمدی ـ صلی الله علیه و آله ـ‏‎ ‎‏است، به سیطره و سلطه و ظلم جهانخواران خاتمه می دهیم و به‏‎ ‎‏یاری خدا راه را برای ظهور منجی مصلح و کل و امامت مطلق حق‏‎ ‎‏امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ هموار می کنیم.(38)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

خشکاندن ریشه های صهیونیسم، کاپیتالیسم، کمونیسم

‏ ‏

‏ ‏

‏ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل‏‎ ‎‏اسلامی مان بارها اعلام نموده ایم که درصدد گسترش نفوذ اسلام‏‎ ‎‏در جهان و کم کردن سلطۀ جهانخواران بوده و هستیم. حال اگر‏‎ ‎‏نوکران امریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل‏‎ ‎‏امپراتوری بزرگ می گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال می کنیم.‏‎ ‎‏ما درصدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیزم، سرمایه داری و‏‎ ‎‏کمونیزم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم، به لطف و عنایت‏‎ ‎‏خداوند بزرگ، نظامهایی را که بر این سه پایه استوار گردیده اند‏‎ ‎‏نابود کنیم؛ و نظام اسلام رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ را‏‎ ‎‏در جهان استکبار ترویج نماییم. و دیر یا زود ملتهای دربند شاهد‏‎ ‎‏آن خواهند بود. ما با تمام وجود از گسترش باجخواهی و مصونیت‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 21

‏کارگزاران امریکایی، حتی اگر با مبارزۀ قهرآمیز هم شده باشد،‏‎ ‎‏جلوگیری می کنیم. ان شاءالله ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج،‏‎ ‎‏این منبر بزرگی که بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به‏‎ ‎‏همۀ عالم منعکس سازد و آوای توحید را طنین اندازد، صدای‏‎ ‎‏سازش با امریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود. و از خدا‏‎ ‎‏می خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبۀ‏‎ ‎‏مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ امریکا و شوروی‏‎ ‎‏را به صدا درآوریم.(39)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

وظیفه اساسی ما، نشر اسلام در جهان

‏ ‏

‏ ‏

‏مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست.‏‎ ‎‏انقلاب مردم ایران نقطۀ شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به‏‎ ‎‏پرچمداری حضرت حجت ـ ارواحنافداه ـ است که خداوند بر‏‎ ‎‏همۀ مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر‏‎ ‎‏حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را‏‎ ‎‏از وظیفه ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی‏‎ ‎‏سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی‏‎ ‎‏سعی و توان خود را در ادارۀ هر چه بهتر مردم بنماید، ولی این‏‎ ‎‏بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد‏‎ ‎‏حکومت جهانی اسلام است منصرف کند.‏

‏     مردم عزیز ایران که حقاً چهرۀ منوّر تاریخ بزرگ اسلام در زمان‏‎ ‎‏معاصرند، باید سعی کنند که سختیها و فشارها را برای خدا پذیرا‏‎ ‎‏گردند تا مسئولان بالای کشور به وظیفۀ اساسی شان که نشر اسلام‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 22
‏در جهان است برسند.(40)‏‎[2]‎

2 / 1 / 68

*  *  *


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 23

‎ ‎

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 24

  • )) اشاره به حضرت امام حسین(ع) امام سوم شیعیان است.
  • علاوه بر موارد مذکور در این فصل برای اطلاع از مواضع امام در این موضوع رجوع شود به فیشهای 55 ، 73 ، 79 .