فصل چهارم: مقصود ما از صدور انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

               فصل چهارم: مقصود ما از صدور انقلاب

‏ ‏

‏ ‏


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 31


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 32

 

صدور معنویت 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما که می گوییم «انقلابمان را می خواهیم صادر کنیم»، می خواهیم‏‎ ‎‏این را صادر کنیم، می خواهیم این مطلب را، همین معنایی که پیدا‏‎ ‎‏شده، همین معنویتی که پیدا شده است در ایران، همین مسائلی که‏‎ ‎‏در ایران پیدا شده، ما می خواهیم این را صادر کنیم. ما نمی خواهیم‏‎ ‎‏شمشیر بکشیم و تفنگ بکشیم و حمله کنیم. عراق با ما الآن‏‎ ‎‏مدتهاست دارد حمله می کند و ما هیچ حمله ای به آنها نمی کنیم.‏‎ ‎‏آنها حمله می کنند ما دفاع می کنیم. دفاع لازم است. ما می خواهیم‏‎ ‎‏که این انقلابمان را، انقلاب فرهنگی مان را، انقلاب اسلامی مان را‏‎ ‎‏به همۀ ممالک اسلامی صادر کنیم. و اگر این انقلاب صادر شد،‏‎ ‎‏هر جا صادر بشود این انقلاب، مشکل حل می شود.‏

‏     شما کوشش کنید که اینطوری که ایران انقلاب کرد و اینطوری‏‎ ‎‏که ایران الآن هم حاضر برای همه چیز است، ملتهای خودتان را‏‎ ‎‏بیدار کنید. آنهایی که برای اسلام دلشان می سوزد، آنهایی که برای‏‎ ‎‏کشورشان دلشان می سوزد، ملتهای خودشان را بیدار کنند تا این‏‎ ‎‏تحول الهی، که در ایران پیدا شد، در آنجاها پیدا بشود. هر جا پیدا‏‎ ‎‏بشود، مسأله حل است. دیگر آن وقت نترسید که چهار تا فاسد‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 33

‏بیایند مسجد الاقصیٰ را بگیرند. آن وقت دیگر ترس نکنید. حل‏‎ ‎‏است مسأله. اما وقتی یک ملتی، دو طایفه، ده طایفه، صد طایفه‏‎ ‎‏می شوند و هر کدام به خلاف دیگری هستند، و حکومتها هم‏‎ ‎‏اینجور حکومتها هستند، دیگر توقّع نداشته باشید که با این طرز‏‎ ‎‏فکر و با این طرز حکومت، بتوانید غلبه بکنید.(48)‏

18 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

آشتی دادن بین ملتها و دولتها 

‏ ‏

‏ ‏

‏در کجای دنیا سراغ دارید که ملت آنچنان در خدمت اسلام باشد،‏‎ ‎‏آنچنان در خدمت دولت اسلامی باشد که هر وقت غائله ای پیش‏‎ ‎‏بیاید خود ملت پیشقدم باشد و پشتیبانی کند؟‏

‏     ما که می گوییم انقلابمان را می خواهیم صادر کنیم به همۀ‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی، بلکه به همۀ کشورهایی که مستکبرین بر ضد‏‎ ‎‏مستضعفین هستند، می خواهیم یک همچو وضعیتی پیش بیاوریم‏‎ ‎‏که دولت یک دولت زورگوی جبّار آدمکش ـ امثال ذلک ـ نباشد و‏‎ ‎‏ملت یک ملتی نباشد که دشمن با دولت است. ما می خواهیم بین‏‎ ‎‏ملتها و دولتها آشتی بدهیم. دولتها اگر توجه بکنند و یا مطالعه کنند‏‎ ‎‏وضع ایران را و ببینند ملت ایران با دولت چه وضعی دارد، گمان‏‎ ‎‏ندارم که آنها تحت تأثیر واقع نشوند.(49)‏

21 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

کوتاهی دست ابرقدرتها از مخازن مسلمین

‏ ‏

‏ ‏

‏اینکه می گوییم باید انقلاب ما به همه جا صادر بشود، این معنی‏‎ ‎‏غلط را از او برداشت نکنند که ما می خواهیم کشورگشایی کنیم. ما‏‎ ‎‏همۀ کشورهای مسلمین را از خودمان می دانیم. همۀ کشورها باید‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 34

‏در محل خودشان باشند. ما می خواهیم این چیزی که در ایران‏‎ ‎‏واقع شد و این بیداری که در ایران واقع شد و خودشان از‏‎ ‎‏ابرقدرتها فاصله گرفتند و دادند و دست آنها را از مخازن خودشان‏‎ ‎‏کوتاه کردند، این در همۀ ملتها و در همۀ دولتها بشود، آرزوی ما‏‎ ‎‏این است. معنی صدور انقلاب ما این است که همۀ ملتها بیدار‏‎ ‎‏بشوند و همۀ دولتها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتاری که‏‎ ‎‏دارند و از این تحت سلطه بودنی که هستند و از اینکه همۀ مخازن‏‎ ‎‏آنها دارد به باد می رود و خودشان به نحو فقر زندگی می کنند‏‎ ‎‏نجات بدهد.(50)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

تبلیغات صحیح، عامل مهمّ صدور انقلاب 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما که می گوییم می خواهیم انقلابمان را صادر کنیم، نمی خواهیم با‏‎ ‎‏شمشیر باشد بلکه می خواهیم با تبلیغ باشد. ما می خواهیم‏‎ ‎‏تبلیغات گسترده ای را که کمونیستها و دیگران برضد اسلام‏‎ ‎‏می کنند، با تبلیغات صحیح خنثی کنیم، و بگوییم که اسلام همه‏‎ ‎‏چیز دارد. اسلام مثل مسیحیت کنونی نیست.(51)‏

2 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

قصد دولتهای خلیج فارس برای جلوگیری از صدور انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏مایی که می خواهیم اسلام در همه جا باشد و می خواهیم اسلام‏‎ ‎‏صادر بشود، ما که نمی گوییم که می خواهیم با سرنیزه صادر‏‎ ‎‏بکنیم؛ ما می خواهیم با دعوت، با دعوت به همۀ جا اسلام را‏‎ ‎‏صادر کنیم.‏

‏     ما می خواهیم یک الگویی از اسلام در عالم ـ ولو یک الگوی‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 35

‏ناقصی باشد ـ نشان بدهیم که همۀ عقلای عالم غیر از آنهایی که‏‎ ‎‏جنایتکارانِ بالذات هستند، همۀ ملتهای مظلوم بفهمند که اسلام‏‎ ‎‏چی آورده و می خواهد چه بکند در دنیا. اسلام با این محرومین، با‏‎ ‎‏این مظلومین، با این گرفتارها می خواهد چه کند که اینها را نجات‏‎ ‎‏بدهد. و شما دولتهای خلیج و غیرخلیج کوشش دارید به اینکه این‏‎ ‎‏اسلام را نگذارید از ایران یک قدم بیرون بگذارد، ولو اینکه به رغم‏‎ ‎‏اَنف‏‎[1]‎‏ شما، بیرون پا گذاشته است و خواهد گذاشت.(52)‏

4 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

معرفی چهرۀ حقیقی اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ما که می گوییم اسلام را ما می خواهیم صادر کنیم، معنایش این‏‎ ‎‏نیست که ما سوار طیاره بشویم و بریزیم به ممالک دیگر. یک‏‎ ‎‏همچو چیزی نه ما گفتیم و نه ما می توانیم. اما آنکه ما می توانیم این‏‎ ‎‏است که به وسیله دستگاههایی که داریم، به وسیلۀ همین‏‎ ‎‏صداوسیما، به وسیلۀ مطبوعات، به وسیلۀ گروه هایی که در خارج‏‎ ‎‏می روند، اسلام را آن طوری که هست معرفی کنیم. اگر آن طوری‏‎ ‎‏که هست معرفی بشود، مورد قبول همه خواهد شد. بشر به‏‎ ‎‏فطرتش یک فطرت سالم است، اگر یک چیزی را القا بکنند، روی‏‎ ‎‏فطرت سالم خودش قبول می کند و قدرتمندها از همین معنا‏‎ ‎‏می ترسند. بنابراین ما یک وظیفۀ بسیار بزرگ بر عهده داریم. نه ما‏‎ ‎‏تنها، همۀ مسلمانها و نه شما تنها، همه قشرهایی که در ایران و در‏‎ ‎‏خارج ایران هستند و متعهد به اسلام هستند، وظیفه بزرگی داریم و‏‎ ‎‏آن اینکه اسلام را آن طوری که هست، آن طوری که خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی فرموده است، آن طوری که در روایات و در قرآن ما هست،‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 36

‏آن طور به مردم ارائه بدهیم و به دنیا ارائه بدهیم، و همین خودش‏‎ ‎‏از هزارها توپ و تانک بیشتر می تواند مؤثر باشد. آن چیزی که با‏‎ ‎‏ارشاد حاصل بشود، قلب مردم را بر می گرداند. و این کار، این هنر‏‎ ‎‏از اسلام می آید و این هنر از احکام اسلام می آید، نه با یک توپ و‏‎ ‎‏تانک بخواهد کار بکند.(53)‏

9 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

ما می خواهیم حرفمان را به دنیا برسانیم

‏ ‏

‏ ‏

‏ما از اول گفتیم می خواهیم انقلابمان را صادر کنیم. صدور انقلاب‏‎ ‎‏به لشکرکشی نیست، بلکه می خواهیم حرفمان را به دنیا برسانیم‏‎ ‎‏که یکی از آن مراکز، وزارت امورخارجه است که باید مسائل ایران‏‎ ‎‏و اسلام و گرفتاریهایی که ایران از شرق و غرب داشته است، به‏‎ ‎‏دنیا برساند و به دنیا بگوید که می خواهیم این گونه عمل‏‎ ‎‏کنیم.(54)‏‎[2]‎

11 / 8 / 64

*  *  *


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 37

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 38

  • )) بر خلاف تمایل.
  • علاوه بر موارد مذکور در این فصل برای اطلاع از مواضع امام در این موضوع رجوع شود به فیشهای 112، 106، 57 ، 58 ، 76 ، 101.