فصل هفتم: هراس دشمنان از صدور انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل هفتم: هراس دشمنان از صدور انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 69


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 70

‏ ‏

نهضت اسلامی تهدیدی برای رژیمهای ارتجاعی 

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏موضع فعالیتهای ارتجاعی و در پیشاپیش آن سعودی، بر‏‎ ‎‏ضد انقلاب چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏بدیهی است که نهضت مقدس اسلامی همچنان که رژیم‏‎ ‎‏شاه را در ایران به خطر انداخته و به نابودی می کشاند، همچنین‏‎ ‎‏رژیمهای ارتجاعی در سایر کشورهای اسلامی را نیز تهدید‏‎ ‎‏می کند. از این رو طبیعی است که آنها از شاه حمایت می کنند.(93)‏

2 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

تلاش دشمنان اسلام برای نابودی نهضت

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏آیا توقع این را دارید که در جهان عرب و جهان اسلام،‏‎ ‎‏مشکلاتی برای انقلاب اسلامی ایران پدید آورند؟‏‏]‏

جواب: ‏دشمنان اسلام از هیچ کوششی برای نابودی این نهضت‏‎ ‎‏فروگذار نمی کنند، و لکن به یاری خدای تعالی نهضت مقدس‏‎ ‎‏اسلامی، راه خود را بسرعت باز می کند و پیش می رود.(94)‏

2 / 9 / 57

*  *  *


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 71

‏ ‏

آنهایی که از اسلام می ترسند از صدور جمهوری اسلامی نگرانند

‏ ‏

‏ ‏

‏آنهایی که نمی خواهند اسلام تحقق پیدا بکند. آنهایی که‏‎ ‎‏نمی خواهند جمهوری اسلامی در ایران تحقق پیدا کند. کشورهایی‏‎ ‎‏که از اسلام می ترسند. از جمهوری اسلامی می ترسند. از صدور‏‎ ‎‏این جمهوری اسلامی از این کشور به کشورهای دیگر می ترسند.‏‎ ‎‏آنها درصددند که شما را در بین راه متوقف کنند و نگذارند پیش‏‎ ‎‏بروید.(95)‏

17 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

بد جلوه دادن انقلاب در خارج

‏ ‏

‏ ‏

‏می دانید که همه، انقلاب ما را در خارج بر خلاف آنچه که هست‏‎ ‎‏منعکس کرده اند. بتدریج باید ما انقلاب خودمان را به خارج به‏‎ ‎‏نحوی که هست صادر کنیم. به آن نحوی که هست منعکس‏‎ ‎‏کنیم.(96)‏

19 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

به کار افتادن بوقهای دشمنان، از ترس سرایت انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ما یک ملت آگاه متعهد اسلامی هستند که دیگر امکان ندارد‏‎ ‎‏از تبلیغات سوئی که در همۀ کشورهای خارجی و مخالف با اسلام‏‎ ‎‏انجام می گیرد در این ملت اثر بکند. و من امیدوارم که در ملتهای‏‎ ‎‏دیگر هم این تبلیغات سوء اثر نکند و این بوقهایی که بر ضد کشور‏‎ ‎‏ما و بر ضد انقلاب اسلامی ما به راه افتاده است و از ترس اینکه‏‎ ‎‏مبادا این انقلاب به جای دیگر هم سرایت بکند در دست و پا‏‎ ‎‏افتاده اند، من امیدوارم که ملتها بیدار بشوند و توجه داشته باشند‏‎ ‎‏که تمام این تبلیغات برای این است که اسلام را در همین جا خفه‏‎ ‎‏کنند و نگذارند اسلام به آن معنایی که هست، به آن معنای‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 72

‏«لاشرقیه ولاغربیه» در جاهای دیگر هم پیاده بشود.(97)‏

10 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

تلاش ابرقدرتها برای کوبیدن هسته مرکزی نهضت 

‏ ‏

‏ ‏

‏شما الآن از تمام اطراف دنیا هدف هستید؛ یعنی، این انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ایران همچو در دنیا چهره پیدا کرده است که همۀ‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ را به وحشت انداخته است که مبادا این انقلاب به‏‎ ‎‏آن چهرۀ واقعی که دارد، همه جا توجه به آن بکنند و یک وقت‏‎ ‎‏ابرقدرتها ببینند که ممالک اسلامی و ممالک دیگر هم از دست‏‎ ‎‏آنها رفت. از این جهت، کوشش می کنند، به همۀ قوا کوشش‏‎ ‎‏می کنند که اینجا، که هستۀ مرکزی این انقلاب و نهضت اسلامی‏‎ ‎‏است، اینجا را بکوبند.(98)‏

25 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

مخالفت با انقلاب، از ترس سرایت انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏اینها همه شان دنبال این هستند که این نهضت اسلامی را شکست‏‎ ‎‏بدهند که مبادا در ایران درست تحقق پیدا کند و تا آخر، دست آنها‏‎ ‎‏کوتاه بشود و مبادا از ایران به سایر جاها و منطقه های دیگر‏‎ ‎‏سرایت بکند و صدور پیدا بکند که دست قدرتهای بزرگ از جهان‏‎ ‎‏کوتاه بشود.‏

‏     از این جهت، آنها روی این زمینه با شما مخالف هستند.(99)‏

30 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

بیداری کشورهای مسلمان خطری برای امریکا 

‏ ‏

‏ ‏

‏اکثراً صرف وقت می شود برای اینکه این جمهوری اسلامی را از‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 73

‏بین ببرند.‏

‏     از قراری که در این نوشته ها یا در گفته ها بود، رئیس جمهور‏‎ ‎‏امریکا گفته است که این جنگ را دیگر باید یک کاری بکنیم از بین‏‎ ‎‏برود؛ برای اینکه این جنگ دیگر به نفع امریکا نیست. شما ببینید‏‎ ‎‏این چه اقراری است که یک نفر آدم، رئیس جمهور یک کشور‏‎ ‎‏ابرقدرت ـ به اصطلاح ـ همچو اقرار می کند که جنگ تا حالا به نفع‏‎ ‎‏امریکا بوده است؛ برای اینکه جنگ برای به هم زدن این جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی بوده است، حالا که می بینیم نمی شود این کار و ممکن‏‎ ‎‏است که جمهوری اسلامی رشد زیاد بکند و سایر کشورهای‏‎ ‎‏مسلمان هم بیدار بشوند، پس حالا یک خطری است برای امریکا،‏‎ ‎‏دیگر به نفع امریکا نیست. حالا تقاضا کرده است از همۀ‏‎ ‎‏اشخاصی که دست اندر کارند که بیایند و این جنگ را به‏‎ ‎‏یک طوری به صلح برگردانند.(100)‏

14 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

اگر اسلام رشد پیدا کند جلوی خائنین را می گیرد 

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز کارهای ایران مورد توجه دنیا و خبرگزاریها و مطبوعات و‏‎ ‎‏رادیوها و تلویزیون هاست و همۀ آنها مراقب هستند که چیزی پیدا‏‎ ‎‏نموده و با اضافات و دروغپردازیها به جمهوری اسلامی صدمه‏‎ ‎‏وارد سازند و با مصاحبه های صددرصد دروغ با افراد مغرض یا‏‎ ‎‏اظهار نظرهای بی مورد دربارۀ افراد، می خواهند اذهان مردم را‏‎ ‎‏منحرف سازند. و یکی از چیزهایی که زیاد روی آن تبلیغ می کنند‏‎ ‎‏مسألۀ انقلاب و اسلام است چرا که مسلّم است اگر اسلام رشد‏‎ ‎‏پیدا کند جلوی خائنین را می گیرد. و اگر ما می گوییم که انقلاب باید‏‎ ‎‏صادر بشود، یعنی اسلام باید در همه جا رشد پیدا کند و ما بنا‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 74

‏نداریم در جایی دخالت نظامی کنیم.(101)‏

7 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

سکوت دولتهای اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏همۀ رسانه های گروهی، ایران را مورد حمله قرار داده اند. البته آنها‏‎ ‎‏خوب می دانند که انقلاب ایران اگر به همه جا برسد، فاتحۀ آنها‏‎ ‎‏خوانده می شود و دست آنان کوتاه می گردد. مع الأسف حکومتهای‏‎ ‎‏اسلامی یا توجه ندارند، یا توجه دارند ولی برای حکومت‏‎ ‎‏چند روزۀ خود سکوت نموده و با آنان همکاری می کنند. که باید در‏‎ ‎‏مقابل آنها بایستیم تا انقلاب و اسلام به همه جا صادر شود.(102)‏

4 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

به خطر افتادن منافع شرق و غرب

‏ ‏

‏ ‏

‏هر کس از شرق و غرب هر چه می خواهد بگوید، ما راه خودمان‏‎ ‎‏را داریم می رویم. و امیدواریم که این راه را به آخر برسانیم. آنها‏‎ ‎‏البته از باب اینکه ناراحت هستند از اینکه دست شان از منافع‏‎ ‎‏خودشان در این کشور کوتاه شده است، و خوف این را دارند که از‏‎ ‎‏کشورهای دیگر هم کوتاه بشود، این است که توطئه های خودشان‏‎ ‎‏را می کنند و خواهند کرد بعد از این، و خدای تبارک و تعالی هم‏‎ ‎‏این توطئه ها را خنثی خواهد کرد ان شاءالله .(103)‏

1 / 1 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏تکلیف شما‏‎[1]‎‏ جداً زیاد است و حرکات و اعمال شما علاوه بر‏‎ ‎

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 75

‏ ‏

دروغ پردازی دشمنان اسلام علیه انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏آنکه در محضر حق تعالی و حضور اوست و در مراقبت اولیاءالله و‏‎ ‎‏ملائکة الله است، در پیش چشمان هزاران زائری است که از‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و از سراسر جهان به آنجا آمده اند و چه بسا‏‎ ‎‏تحت تأثیر تبلیغات دامنه دار رسانه های گروهی دشمنان اسلام و‏‎ ‎‏ایران قرار گرفته اند که از هر صبح تا شام بسیاری از وقت خود را‏‎ ‎‏صرف دروغ پردازی دربارۀ اسلام و ملت ایران و دست اندرکاران‏‎ ‎‏خدمتگزار این کشور مظلوم کرده و می کنند و مردم بپاخاستۀ این‏‎ ‎‏مرز و بوم را به غیر از آنچه هستند معرفی می کنند، که شاید به‏‎ ‎‏واسطۀ این تبلیغات بسیاری از مردم مسلمان جهان یا باور نموده یا‏‎ ‎‏در ابهام به سر برند.(104)‏‎[2]‎

16 / 5 / 65

*  *  *

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 76

  • )) اشاره به زائران بیت الله الحرام.
  • علاوه بر موارد مذکور در این فصل برای اطلاع از مواضع امام در این موضوع رجوع شود به فیشهای 5 ، 45، 55 .