بخش اول: تاریخ و سنتهای آن

درس از تاریخ

درس از تاریخ

‏ ‏

‏     ‏‏ذکر احوال رجال بزرگ و اولیا و انبیا که در قرآن کریم و احادیث شریفه وارد شده‏‎ ‎‏برای تاریخگویی نیست، بلکه برای تکمیل بشر است که از حالات بزرگان عالم عبرت‏‎ ‎‏گیرند و خود را به صفات فاضلۀ ایشان متصف کنند.(1)‏

*  *  *

‏ ‏

‏     اگر یک ملتی بخواهد مقاومت کند برای یک حرف حقی، باید از تاریخ استفاده کند.‏‎ ‎‏از تاریخ اسلام استفاده کند ببیند که در تاریخ اسلام چه گذشته؛ و اینکه گذشته سرمشق‏‎ ‎‏هست از برای ما.(2)‏

11 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏     ما باید از تاریخ عبرت بگیریم. آن وقت که یک دولت قوی ما داشتیم ـ مثل دولت‏‎ ‎‏عثمانی ـ در مقابل شوروی، در مقابل ژاپن می ایستاد و گاه غلبه می کرد. دشمنان ما‏‎ ‎‏وقتی سلطه پیدا کردند، این مملکت پهناور را تکه تکه کردند و هر کدام را به دست یکی‏‎ ‎‏از عمال خودشان دادند و بین آنها مع الأسف تفرقه انداختند، و این موجب شد که‏‎ ‎‏مسلمین و اسلام ضعیف شد و مُسْتَعْمِرین بر ما غلبه کردند. ما باید از این امور عبرت‏‎ ‎‏بگیریم، و دولتهای ما از این معانی و از این امر تاریخی عبرت بگیرند و اختلافات‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 3
‏خودشان را رفع کنند.(3)‏

31 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏     چیزهایی در دنیا اتفاق می افتد که تاریخ را تحقق می دهد، این برای عبرت گرفتن ما،‏‎ ‎‏سرمشق بودن برای ماست.(4)‏

6 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏     این قشرهای مختلفی که انحراف دارند خوب است یک قدری مطالعه کنند در‏‎ ‎‏اسلام، خوب است یک قدری مطالعه کنند در تاریخ اسلام.(5)‏

21 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏     اگر دولتهای اسلامی هستند و تَبَع اسلام هستند، دستور اسلام است که نباید ظلم‏‎ ‎‏بکنید و نباید تحت بار ظلم بروید. و اگر تابع عیسای مسیح هستند، عیسای مسیح، ظلم‏‎ ‎‏را به هیچ وجه روا نمی داشت. و اگر تابع موسای کلیم هستند، موسای کلیم هم ظلم را‏‎ ‎‏روا نمی داشت و زیر بار ظلم هم نمی رفت. این برنامۀ انبیاست.(6)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏     از پیروزیهای صدر اسلام ـ که پیروزی ایمان و خون بر شمشیر و قوای جهنمی بود ـ‏‎ ‎‏باید عبرت بگیرند.(7)‏

8 / 9 / 60 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 4
‏     اگر شما در طول تاریخ اسلام بلکه همۀ انبیا توجه کنید و البته توجه دارید، آن قدری‏‎ ‎‏که اسلام از این اشخاص منحرف و غیر مهذب صدمه خورده است و تمام ادیان صدمه‏‎ ‎‏دیده اند، از هیچ چیز دیگر ندیده اند. اصل اساس آن چیزی که به مکتبهای توحیدی ضرر‏‎ ‎‏رسانده است و مانع شده است از اینکه رشد پیدا کنند، همین غیر مهذب بودن بود.(8)‏

30 / 10 / 60 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 5