بخش دوم: تاریخ انبیاء

فصل دوم: دعوت انبیا

فصل دوم: دعوت انبیا

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 23