بخش دوم: تاریخ انبیاء

بیدارگری

بیدارگری

‏ ‏

‏     ‏‏اگر هر منصفی به تاریخ انبیا مراجعه کند، می بیند که انبیا بودند که توده ها را بیدار‏‎ ‎‏می کردند بر ضد دولتها.(122)‏

29 / 1 / 58 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 50
‏     شما اگر حالت و تاریخ انبیا را ملاحظه کنید و تاریخ اسلام را و صدر اسلام را؛ که به ما‏‎ ‎‏نزدیک است، ملاحظه کنید، می بینید که بعکس آن چیزی که اینها تبلیغ کرده اند که‏‎ ‎‏دیانت افیون است یعنی دیانت آمده است که مردم را خواب کند و مثل یک افیونی که به‏‎ ‎‏چُرت فرو می رود! و مردم را اینطور کند تا اینکه آن سرمایه دارها مردم را بچاپند، بعکس‏‎ ‎‏آن، وقتی که تاریخ انبیا را ملاحظه کنید می بینید که انبیا آمده اند مردم را بیدار کنند، این‏‎ ‎‏مردم افیونی را هوشیار کنند، این مردمی که به خواب رفته بودند اینها را هوشیار‏‎ ‎‏کنند.(123)‏

5 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     قیامهای انبیا همیشه این طوری بوده که یکی از بین خود اینها، از بین خود این مؤمنین‏‎ ‎‏ـ که طبقۀ پایین بودند، از خود همین مردم پایین ـ یکی انتخاب می شد برای اینکه تبلیغ‏‎ ‎‏کند. و یکی از کارهایش هم این بود که همین جمعیتِ مستضعفِ مقابل مستکبر را تجهیز‏‎ ‎‏می کرد با تبلیغاتی که می کرد، مهیّٰا می کرد، تجهیز می کرد بر ضد آنها؛ بر ضد مستکبرین.‏‎ ‎‏مستکبرین اینها را برای منافع خودشان درست نمی کردند، این مستضعفین بودند که از‏‎ ‎‏میان آنها یکی پا می شد و خداوند ‏‏[‏‏او را‏‏]‏‏ انتخاب می کرد و بر ضد مستکبرین قیام‏‎ ‎‏می کردند. موسی بر ضد فرعون؛ و رسول اکرم بر ضد قریشی که آن وقت همه چیز‏‎ ‎‏دستشان بود.(124)‏

30 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏همۀ ادیان وقتی که شما ملاحظه بکنید، سران این ادیان که انبیا بودند، اینها از طبقۀ‏‎ ‎‏مستضعف قیام کردند و طبقۀ مستضعف را بر ضد قدرتها شوراندند. حضرت ابراهیم خودش‏‎ ‎‏بوده و یک تبری؛ از طبقۀ پایین، در مقابل آن نمرود عصر قیام کرد، و آن مظاهر آنها، که مظاهر‏‎ ‎‏اشرافیتشان بود و بت هم آن وقت ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ مظاهر اشرافی بود، آنها را شکست. حضرت موسی هم‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 51
‏یک شبان و یک عصا؛ از همین طبقۀ مستضعف. این طبقه را بر ضد فرعون و بر ضد‏‎ ‎‏دستگاه طاغوتی برافراشت؛ اینها را برانگیخت بر ضد آنها؛ نه اینها را خواب کرد تا آنها‏‎ ‎‏بخورند! اینها را بیدار کرد که آنها را بکُشند. عکس آنکه نویسنده های خائن ما و‏‎ ‎‏نویسنده های خائن تر خارجیها می گویند که دین؛ افیون جامعه است ، و انبیا آمده اند که‏‎ ‎‏جامعه را با این افیون خواب بکنند، و قدرتمندها و طاغوتها جامعه را بمکند و اینها‏‎ ‎‏خواب باشند. درست وقتی تاریخ انبیا را ملاحظه کنید، عکس این است. یعنی طاغوتها‏‎ ‎‏به مردم غلبه کرده بودند و خداوند در هر عصری یک نفر را از همین قشر پایین، و از‏‎ ‎‏همین چوپانها، از همین طبقۀ مستضعف، برانگیخت و این طبقه مستضعف را بیدار کرد و‏‎ ‎‏بر ضد طاغوتها قیام کرد، و فرعون را غرق کرد و از بین برد.(125)‏

12 / 6 / 58 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 52