بخش دوم: تاریخ انبیاء

فصل چهارم: حیات انبیا

 

 

 

 

 

فصل چهارم: حیات انبیا

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 55