بخش دوم: تاریخ انبیاء

حضرت ابراهیم (ع)

 

 

 

حضرت ابراهیم(ع)

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 55