بخش دوم: تاریخ انبیاء

حضرت موسی (ع)

 

حضرت موسی(ع)

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 61