بخش دوم: تاریخ انبیاء

حضرت عیسی (ع)

 

حضرت عیسی(ع)

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 69