بخش سوم: تاریخ پیامبر اکرم (ص)

صفات پیامبر

 

صفات پیامبر

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 81