بخش سوم: تاریخ پیامبر اکرم (ص)

حسن خلق

‏ ‏

حسن خلق

‏ ‏

‏     ‏‏از طریق عامه منقول است که پیغمبر خدا، صلّی الله علیه و آله، وقتی غضب‏‎ ‎‏می فرمود، اگر ایستاده بود می نشست، و اگر نشسته بود به پشت می خوابید، غضبش‏‎ ‎‏ساکن می شد.‏‎[1]‎‏(234)‏

*  *  *

‏ ‏

‏     در باب اخلاق رسول خدا، صلی الله علیه و آله، وارد است که یاری نجست برای خود‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 97
‏در هیچ مظلمه تا آنکه هتک محارم الهیه می شد. پس غضب می نمود برای خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالیٰ.(235)‏

*  *  *

‏ ‏

‏     شیوۀ ائمۀ ما و اولیای خدا و انبیای خدا بوده است که خودشان را خدمتگزار مردم‏‎ ‎‏می دیدند و با حسن معاشرت و با رفتار انسانی، با رفتار الهی رفتار می کردند و کارهایی را‏‎ ‎‏که باید انجام بدهند، با همین حسن رفتار انجام می دهند.(236)‏

13 / 8 / 61 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 98

  • )) مرآة العقول؛ ج 10، ص 146، باب الغضب.