بخش سوم: تاریخ پیامبر اکرم (ص)

روش دعوت

‏ ‏

روش دعوت

‏ ‏

‏     ‏‏پیغمبر اکرم(ص) وقتی که به رسالت مبعوث شد، و شروع به تبلیغ کرد، یک طفل‏‎ ‎‏هشت ساله (حضرت امیر) و یک زن چهل ساله (حضرت خدیجه) به او ایمان آوردند.‏‎ ‎‏جز این دو نفر کسی را نداشت. و همه می دانند که چه قدر آن حضرت را اذیت کردند و‏‎ ‎‏کارشکنیها و مخالفتها نمودند، لیکن مأیوس نشد، و نفرمود کسی ندارم. ایستادگی کرد؛ و‏‎ ‎‏با قدرت و روحی و عزمی قوی از «هیچ» رسالت را به اینجا رسانید که امروز‏‎[1]‎‏ هفتصد‏‎ ‎‏میلیون جمعیت تحت لوای او هستند.(246)‏

*  *  *

‏ ‏

‏     آقایان می دانند که پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ تنها قیام فرمود و در یک‏‎ ‎‏محیطی که همه با او مخالف بودند، قیام فرمود و زحمتهای زیاد، مشقتهای زیاد، رنجهای‏‎ ‎‏فراوان برد تا اینکه اسلام را به مردم ابلاغ فرمود. دعوت کرد مردم را به هدایت؛ دعوت‏‎ ‎‏کرد به توحید. آنقدر مشقتْ ایشان تحمل فرمود که گمان ندارم کسی طاقت آن را داشته‏‎ ‎‏باشد.(247)‏

23 / 8 / 44 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 103
‏     برنامۀ رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ قبل از مهاجرت به مدینه، روزهایی که‏‎ ‎‏در مکه به سر می بردند، فقط تبلیغ اِلَی الله و معرفی ذات مقدس حق تعالی و معرفی‏‎ ‎‏اسلام بود. یاورانی نداشتند تا بتوانند با کمک آنان با مشرکین بجنگند و اسلام را گسترش‏‎ ‎‏دهند؛ و همان طور که در قرآن ملاحظه می فرمایید، سوره هایی که در مکه نازل شده فقط‏‎ ‎‏جنبۀ پند و موعظه و معرفی اسلام را دارد و از جنگ و جدال صحبتی نیست و حتی‏‎ ‎‏احکام در آن کمتر ذکرشده.(248)‏

10 / 10 / 50 

*  *  *

‏ ‏

‏     تا اندازه ای که توانستند؛ قبلاً که در مکه بودند نقشه کشی بود، مسئله، مسئلۀ درست‏‎ ‎‏کردن کار، سازنده کردن بود که افراد را بسازند.(249)‏

14 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     پیغمبر اسلام 23 سال جنگیده با ظلم. یکوقت با موعظه و خطابه و اینها در مکه،‏‎ ‎‏یکوقت با شمشیر در مدینه.(250)‏

8 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     رسول اکرم سیره اش این بود که از اول مقاتله می کرد با این اشخاصی که می خواستند‏‎ ‎‏مردم را استثمار کنند، می خواستند مردم را استخدام کنند؛ بر ‏‏[‏‏ضد‏‏]‏‏ اینها قیام کرد.(251)‏

27 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     رسول الله ، هم قرآن آورد هم حدید را آورد؛ و شمشیر را وارد کرد و آورد و با‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 104
‏مخالفین جنگ کرد، و آنها را تابع خودش کرد.(252)‏

30 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ همان طوری که برای مؤمنین رحمت و‏‎ ‎‏دلسوز بود، برای کفار هم بود. دلسوز بود برای کفار؛ یعنی متأثر می شد که این کفار به‏‎ ‎‏کفر خودشان باقی باشند، و منتهی به آتش جهنم بشوند. برای آنها دلسوزی می کرد.‏‎ ‎‏دعوتش برای این بود که نجات بدهد این اشخاص کافر را، آن اشخاص عاصی را. خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی خطاب می فرماید که «مثل اینکه می خواهی خودت را بکشی برای اینها که‏‎ ‎‏اینها ایمان نیاورده اند‏‎[2]‎‏»! همچو متأثر بود که اینها چرا ایمان نمی آورند، اینها چرا نجات‏‎ ‎‏پی