بخش سوم: تاریخ پیامبر اکرم (ص)

دشمنان پیامبر (ص)

    

     دشمنان پیامبر(ص)

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 166