بخش چهارم: تاریخ اهل بیت (ع)

فداکاری

فداکاری

‏ ‏

‏     ‏‏ائمۀ دین ما جُندی (سرباز) بوند؛ سردار بودند؛ جنگی بودند. در جنگهایی که‏‎ ‎‏شرحش را در تاریخ ملاحظه می فرمایید با لباس سربازی به جنگ می رفتند؛ آدم‏‎ ‎‏می کشتند؛ کشته می دادند. امیرالمؤمنین(ع)، «خُود» بر سر مبارک می گذاشت و «زره» بر‏‎ ‎‏تن می کرد و شمشیر حمایل داشت. حضرت امام حسن(ع) و سیدالشهدا چنین‏‎ ‎‏بودند.(533)‏

*  *  *

‏ ‏

‏     ائمه معصومین قیام کردند ولو با عدۀ کم، تا کشته شدند و اقامۀ فرائض نمودند؛ و هر‏‎ ‎‏کدام می دیدند قیام صلاح نیست، در خانه می نشستند و ترویج ‏‏]‏‏دین‏‏]‏‏ می کردند. این‏‎ ‎‏شیوه ای بود که از اول اسلام بوده است.(534)‏

11 / 9 / 41 

*  *  *

‏ ‏

‏     ما خونها دادیم و شهدا دادیم. اسلام خون داد و شهدا داد. ما فرقهای شکافته دادیم،‏‎ ‎‏مثل علی بن ابی طالب، علی بن الحسین و سرهای بر نیزه رفته دادیم، مثل سیدالشهدا و‏‎ ‎‏اصحاب و اعوان او. اسلام در تمام اعصار، با خون و با شمشیر و با اسلحه پیش برد و‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 203
‏نمایش پیدا کرد.‏

‏     اولیای ما هم شهید شدند یا مسموم شدند یا مقتول. اولیای ما هم بعض از آنها در‏‎ ‎‏حبس و بعض از آنها در تبعید به سر بردند.(535)‏

2 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     اولیای ما بی هراس خون دادند و بی هراس در جنگهای خونین وارد بودند.(536)‏

2 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     صدر اسلام، پیغمبر اکرم شاهد شهدای بسیار بزرگ بوده است. و بعد ایشان هم‏‎ ‎‏حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ هم شهید شد، و هم شاهد شهدای بزرگ بود. بعد از او هم‏‎ ‎‏حضرت سیّدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ هم شهید شد و هم شاهد شهدای بزرگ بود. اسلام‏‎ ‎‏همیشه از این فداییها داشته است.(537)‏

15 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     ما شیعۀ یک ائمه ای هستیم که آنها شهادت را استقبال می کردند.(538)‏

19 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     مسیر اسلام، بر شهادت در راه هدف است، و اولیای خدا ـ علیهم السلام ـ شهادت را‏‎ ‎‏یکی از دیگری به ارث می بردند.(539)‏

27 / 9 / 58 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 204
‏     ‏‏اولیای اسلام، که در رأس آنها رسول خداست، آنقدر زحمت کشیدند، تمام مدت عمرش را‏‎ ‎‏پیغمبر در زحمت و تعب بوده است و بعد از او هم ائمّۀ ما همین طور بوده اند که یک روز خوش ـ‏‎ ‎‏به اصطلاح مادیین ـ نداشتند، گرچه همه خوش بودند به یک راه ـ به اصطلاح عرفا و‏‎ ‎‏اسلام شناس ها ـ در هر صورت، این یک شیوه ای بوده است که از اول، اولیای اسلام داشتند و‏‎ ‎‏در راه هدف خودشان حبس رفته اند و کشته شده اند و زجر کشیده اند.‏‏(540)‏

6 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏تاریخ اسلام مشحون بوده است از این مجاهدات، از این شهادتها، از این خون دادنها و از‏‎ ‎‏این خرابکاریها به دست فُجّار. ائمۀ ما ـ علیهم السلام ـ مبتلا بودند به همین امور‏‏.(541)‏

21 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏ملت بزرگ اسلام از محراب مسجد کوفه تا صحرای افتخارآمیز کربلا و در طول تاریخ‏‎ ‎‏پرارزش سرخ تشیع قربانیانی ارزشمند به اسلام عزیز و فی سبیل الله تقدیم نموده.‏‏(542)‏

20 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏     انبیا و اولیایی که راهها را می دانستند، عواقب را می دانستند، برای بشر غصه‏‎ ‎‏می خوردند و جانفشانی می کردند که مردم را نجات بدهند.(543)‏

23 / 10 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏     به اندازه ای که برای پیغمبر اکرم گرفتاری پیش آمد برای هیچ کس پیش نیامد، ولی‏‎ ‎‏ایشان تا آخر ایستادند و به تکلیفشان عمل کردند. همین طور برای ائمه ـ علیهم السلام ـ‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 205
‏ولی آنها هم ایستادند. بیخود نبود که حبس می شدند، برای این زندان می شدند که‏‎ ‎‏جلوی آنهایی که بر ضد اسلام قیام کرده بودند می ایستادند.(544)‏

12 / 10 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏     آنها نه اینکه فقط تبلیغات لفظی کردند برای پاسداری، بلکه مهم، تبلیغات عملی آنها‏‎ ‎‏بوده است؛ یعنی، اعمال آنها در طول تاریخ سرمشق ما و همۀ اهل تاریخ تا ابد باید باشد.‏‎ ‎‏وقتی که سیرۀ انبیا را ملاحظه می کنیم، می بینیم که در راه این پاسداری همه چیز را دادند.‏‎ ‎‏در طول تاریخ، زحمتهارا متحمل شده اند و چنانچه، در یک وقتی همان وضعی که برای‏‎ ‎‏حضرت سیدالشهدا پیش می آمد، برای هریک از اولیای خدا پیش می آمد، همین‏‎ ‎‏فداکاری را می کردند، منتها دوره ها مختلف بود و وضعیتها مختلف.(545)‏

4 / 2 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏     اسلام عزیز و بویژه جهان تشیع در طول تاریخ، از صدر اسلام تا کنون، سوابق‏‎ ‎‏درخشانی در میدانهای خون و شمشیر داشته و به حکم قرآن کریم و سنت رسول الله ‏‎ ‎‏ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و سیرۀ ائمۀ معصومین ـ علیهم صلوات الله ـ برای اهداف‏‎ ‎‏مقدسۀ اسلامی و قطع فساد با شمشیر و خون دست به گریبان بوده و فداکاریهای عظیم‏‎ ‎‏در این راه مقدس نموده است.(546)‏

3 / 12 / 64 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 206