بخش چهارم: تاریخ اهل بیت (ع)

صفات علی (ع)

صفات علی(ع)

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 211