بخش چهارم: تاریخ اهل بیت (ع)

جنگ صفین

جنگ صفین

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 271