بخش چهارم: تاریخ اهل بیت (ع)

امام حسین (ع)

امام حسین(ع)‎[1]‎

‏ ‏

‏     ‏‏سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ با چند نفر از اصحاب، چند نفر از ارحامشان ، از‏‎ ‎‏مخدَّراتشان قیام کردند. چون قیام لله بود، اساس سلطنت آن خبیث را به هم شکستند. در‏‎ ‎‏صورتْ ایشان کشته شدند لکن اساس سلطنت را، اساس سلطنتی که می خواست اسلام‏‎ ‎‏را به صورت سلطنت طاغوتی درآورد.(751)‏

8 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ تمام چیز خودشان را، همۀ جوانان خودش را، همۀ مال و‏‎ ‎‏مَنال، هرچه بود، هرچه داشت ـ مال و مَنال که نداشت ـ هرچه داشت، جوان داشت،‏‎ ‎‏اصحاب داشت، در راه خدا داد و برای تقویت اسلام و مخالفت با ظلم قیام کرد. ‏‏[‏‏در‏‏]‏‎ ‎‏مخالف با امپراتوری آن روز، که از امپراتوریهای اینجا زیادتر بود.(752)‏

30 / 7 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ مذهب را بیمه کرد. با عمل خودش اسلام را بیمه‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 285
‏کرد.(753)‏

29 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     شخصیت عظیمی که از عصارۀ وحی الهی تغذیه و در خاندان سید رُسل محمد‏‎ ‎‏مصطفی و سید اولیا علی مرتضی، تربیت و در دامن صدیقۀ طاهره، بزرگ شده بود قیام‏‎ ‎‏کرد و با فداکاری بی نظیر و نهضت الهی خود، واقعۀ بزرگی را به وجود آورد که کاخ‏‎ ‎‏ستمکاران را فرو ریخت و مکتب اسلام را نجات بخشید.(754)‏

26 / 3 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     حضرت سیدالشهداء عدد کمی، با یک عدد کمی حرکت کردند و مقابل یزید که‏‎ ‎‏خوب یک حکومت قلدری بود، یک حکومت مقتدری بود و اظهار اسلام هم می کرد،‏‎ ‎‏اظهار اسلام هم می کرد و از قوم و خویشهای خود اینها هم بود؛ در عین حالی که اظهار‏‎ ‎‏اسلام می کرد و حکومتش ـ به خیال خودش ـ حکومت اسلامی بود و خلیفۀ رسول الله ـ‏‎ ‎‏به خیال خودش ـ بود لکن اشکال این بود که یک آدم ظالمی است که بر مقدرات یک‏‎ ‎‏مملکت، بدون حقْ تسلط پیدا کرده است. اینکه حضرت ابی عبدالله ـ علیه السلام نهضت‏‎ ‎‏کرد و قیام کرد با عدد کم در مقابل این، برای این ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏ که گفتند تکلیف من این است که‏‎ ‎‏استنکار کنم از این، نهی از منکر کنم.(755)‏

11 / 9 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ که همۀ عمرش را و همۀ زندگی اش را برای رفع منکر و‏‎ ‎‏جلوگیری از حکومت ظلم و جلوگیری از مفاسدی که حکومتها در دنیا ایجاد کردند،‏‎ ‎‏تمام عمرش را صرف این کرد و تمام زندگی اش را صرف این کرد که این حکومت،‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 286
‏حکومت جور بسته بشود و از بین برود؛ معروف در کار باشد، منکرات از بین بروند.(756)‏

1 / 1 / 67

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 287

  • )) برای اطلاع از مجموعه کامل بیانات و پیامهای امام(س) پیرامون امام حسین(ع) و قیام عاشورا به مجموعه موضوعی قیام عاشورا از دیدگاه امام تبیان دفتر سوم مراجعه شود.