مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه

‏و در آن مقاصدی است:‏


کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 73

‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 74