مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه

مقصد چهارم در «رجاء» و ضد آن است که «قنوط» است

‏و در آن چهار فصل است:‏

‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 129